Rok 2008

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2009 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu ORM - 17956/2008 11.12.2008 7.1.2009 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2009 o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch ORM - 17955/2008 11.12.2008 7.1.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o solventnosti poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne ORM-14468/2008 10.10.2008 30.10.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely ORM-11444/2008 2.10.2008 10.10.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní OŠT-368/2008 22.9.2008 10.10.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa menia opatrenia Národnej banky Slovenska v oblasti predkladania výkazov, hlásení a iných správ dohliadanými subjektmi finančného trhu na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike ORM-12841/2008 5.9.2008 26.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia vyhlášky Národnej banky Slovenska v oblasti predkladania výkazov, hlásení a iných správ dohliadanými subjektmi finančného trhu na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike ORM-12840/2008 5.9.2008 26.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne ORM-12669/2008 3.9.2008 24.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok BPO-272/2008 3.9.2008 24.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov BMS-470/2008 3.9.2008 24.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní hlásení podľa § 8 Devízového zákona OST-324/2008 19.8.2008 10.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely OST-320/2008 19.8.2008 10.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely OST-295/2008 25.7.2008 14.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OST-293/2008 25.7.2008 14.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely OST-294/2008 25.7.2008 14.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ORM-10080/2008 31.07.2008 8.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike BPO-212/2008 18.7.2008 7.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007 ORM-7315/2008 7.7.2008 25.7.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti ORM-7639/2008 30.5.2008 19.6.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní ORM-7140/2008 26.5.2008 13.6.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčka so slovenskou korunou OBM-568/2008 23.5.2008 2.6.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch ORM-4430/2008 13.5.2008 2.6.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov ORM-6097/2008 2.5.2008 23.5.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb ORM-2123/2008 3.4.2008 23.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o odbornej skúške aktuára ORM-3626/2008 1.4.2008 21.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve ORM-3407/2008 28.3.2008 17.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania na účely dohľadu ORM-3188/2008 26.3.2008 15.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. .../2008, ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá ORM-3327/2008 26.3.2008 3.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti ORM-2371/2008 29.2.2008 20.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve ORM-2482/2008 29.2.2008 20.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska ORM-1810/2008 26.2.2008 17.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ORM-2124/2008 21.2.2008 12.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne ORM-2126/2008 21.2.2008 12.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. .../2008 o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti ORM-2089/2008 22.2.2008 3.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní ORM-1533/2008 12.2.2008 3.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní ORM-1532/2008 12.2.2008 3.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely OŠT-39/2008 5.2.2008 25.2.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o objasnení niektorých pojmov podľa zákona o kolektívnom investovaní ORM-1463/2008 7.2.2008 15.2.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. .../2008, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá duálneho zobrazovania a ďalšie pravidlá pre prepočet niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia ORM-648/2008 25.1.2008 4.2.2008 pripomienkové konanie ukončené