Rok 2007

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ORM-15170/2007 31.12.2007 21.1.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde ORM-14805/2007 17.12.2007 28.12.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom ORM-12185/2007 6.11.2007 26.11.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení ORM-10274/2007 2.11.2007 22.11.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom ORM-12092/2007 30.10.2007 20.11.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh na riešenie odpustenia dlhu Libérie voči Medzinárodnému menovému fondu GUV-2737/2007 19.10.2007 2.11.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ Slovenskou kanceláriou poisťovateľov ORM-10190/2007 27.9.2007 17.10.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2007, ktorým sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne ORM-10597/2007 25.9.2007 15.10.2007 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave OBM-1056/2007 24.8.2007 14.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely ORM-7048/2007 5.9.2007 13.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OST- 453/2007 14.8.2007 4.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2007 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely OST- 451/2007 14.8.2007 4.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2007 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely OST- 452/2007 14.8.2007 4.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry OBM-867/2007 3.8.2007 23.8.2007 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa OBM-840/2007 3.8.2007 23.8.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií obchodníkom s cennými papiermi a pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi ORM-3918/2007 18.6.2007 9.7.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi ORM-5268/2007 18.6.2007 9.7.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 1 100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave OBM-503/2007 15.6.2007 6.7.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o hlásení o konsolidovanom celku ORM-2876/2007 5.6.2007 13.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby ORM-3641/2007 5.6.2007 13.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch ORM-2109/2007 23.5.2007 12.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 657/2006 Z. z. ORM-2108/2007 23.5.2007 12.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o evidencii majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk ORM-2403/2007 23.5.2007 12.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2006 ORM-1935/2007 3.5.2007 24.5.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ORM-2053/2007 11.4.2007 2.5.2007 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu OBM-183/2007 22.3.2007 13.4.2007 pripomienkové konanie ukončené