Rok 2006

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené TermínAdresa
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi UBD-1201/2006 29.12.2006 9.1.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. ..../2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia UDK-19562/2006 6.12.2006 28.12.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z... č..../2006 o predkladaní hlásení podľa § 8 Devízového zákona OŠT-798/2006 24.11.2006 4.12.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z.z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále ODP-17349/2006 13.11.2006 4.12.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.567/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne ODP-17350/2006 13.11.2006 4.12.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ......2006 č. .../2006 o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a zahraničnými investičnými spoločnosťami na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky na štatistické účely ODK-14812/2006 31.10.2006 22.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č.15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu UBD-1662-C/2006 8.11.2006 16.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch UBD-1662-B/2006 8.11.2006 16.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok UBD-1662-A/2006 8.11.2006 16.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ...... 2006 č.../2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov Národnej banke Slovenska na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely ODK-14810/2006 23.10.2006 13.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.558/2002Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok UBD-1636-B/2006 31.10.2006 9.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu UBD-1636-A/2006 31.10.2006 9.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne OPP-982/2006 12.10.2006 2.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z .../2006 o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ODP-13917/2006 4.10.2006 24.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska z ..../2006, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.228/2005 Z.z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ODP-16147/2006 4.10.2006 24.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík UBD-1158/2006 13.9.2006 4.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk UBD-1157/2006 13.9.2006 4.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. ...../2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch UDK-15544/2006 11.9.2006 2.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č......../2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 158/2005 Z. z. UDK-15508/2006 11.9.2006 2.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z .../2006 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku, finančného konsolidovaného celku alebo finančného subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku ODP-14348/2006 8.9.2006 29.9.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala OPP-835/2006 4.9.2006 25.9.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu UBD-1177/2006 31.8.2006 22.9.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk UBD-1171/2006 30.8.2006 21.9.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní ODP-11301/2006 4.8.2006 24.8.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. OPP-693/2006 3.8.2006 23.8.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2006 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely OŠT-548/2006 20.7.2006 9.8.2006
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OŠT–539/2006 19.7.2006 8.8.2006
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2006 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, úverovými obchodnými spoločnosťami a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely OŠT-540/2006 19.7.2006 8.8.2006
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ...2006, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2005 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely OŠT-538/2006 19.7.2006 8.8.2006
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. ..../2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z.z. UDK-11803/2006 12.7.2006 1.8.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu OPP - 590/2006 29.6.2006 20.7.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh - Vyhláška Národnej banky Slovenska č. ...../2006, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posudzovanie činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti UDK-10027/2006 20.6.2006 11.7.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Vyhláška Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde UDK-10026/2006 20.6.2006 11.7.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska UBD-752/2006 29.6.2006 10.7.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh - Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ODP - 7429/2006 6.6.2006 26.6.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára ODP-5933/2006 10.5.2006 30.5.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob a termín predkladania údajov o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov, druh obchodu a jeho rozsah UBD-214/2006 27.4.2006 9.5.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004 a opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2005 UBD-633-1/2006 11.4.2006 4.5.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona UOD-292/2006-1 13.4.2006 25.4.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho OPP-218/2006 14.3.2006 3.4.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení ODP-2392/2006 23.2.2006 3.3.2006 pripomienkové konanie ukončené