Rok 2004

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2004 o hlásení o konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku predkladanom bankou UBD-2029/2004 21.12.2004 12.1.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras OPP-1304/2004 11.11.2004 2.12.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona OŠT-604/2004 3.11.2004 12.11.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach UBD-1703/2004 26.10.2004 5.11.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh na zrušenie úlohy z bodu F.1 uznesenia vlády SR č. 254 z 8. apríla 1997 OSG-1968/2004-1 14.10.2004 4.11.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2004, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk UBD-1625-1/2004 13.10.2004 3.11.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2004 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-530/2004 6.10.2004 14.10.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-529/2004 6.10.2004 14.10.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska o rizikách a systéme riadenia rizík UBD-1087-1/2004 14.9.2004 5.10.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o tretom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu OPP-1069/2004 13.9.2004 4.10.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky. UBD-1231-1/2004 12.8.2004 2.9.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk UBD-1297-1/2004 4.8.2004 24.8.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenia Národnej banky Slovenska z ... /2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu UBD-1296-1/2004 4.8.2004 24.8.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera OPP-921/2004 22.7.2004 11.8.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ OPP-790/2004 18.6.2004 9.7.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu OPP-745/2004 18.6.2004 9.7.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z .../2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na používanie vlastných modelov na výpočet trhového rizika UBD-859/2004 27.5.2004 17.6.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí UBD-489/2004 5.4.2004 27.4.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ OEM-187/2004 3.3.2004 23.3.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2004, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk UBD-237/2004 2.3.2004 22.3.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie OEM-66/2004 25.2.2004 16.3.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o náležitostiach žiadosti o udelenie povolenia na elektronickopeňažnú činnosť UBD-84/2004 17.2.2004 25.2.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie OEM-6/2004 5.2.2004 25.2.2004 pripomienkové konanie ukončené