Archív materiálov na pripomienkové konanie za NBS

 
Rok: 2002 2003 2004 2005 2006 2007      
 
 
Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
 
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o solventnosti poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne ORM-14468/2008 10.10.2008 30.10.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely ORM-11444/2008 2.10.2008 10.10.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní OŠT-368/2008 22.9.2008 10.10.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa menia opatrenia Národnej banky Slovenska v oblasti predkladania výkazov, hlásení a iných správ dohliadanými subjektmi finančného trhu na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike ORM-12841/2008 5.9.2008 26.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia vyhlášky Národnej banky Slovenska v oblasti predkladania výkazov, hlásení a iných správ dohliadanými subjektmi finančného trhu na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike ORM-12840/2008 5.9.2008 26.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne ORM-12669/2008 3.9.2008 24.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok BPO-272/2008 3.9.2008 24.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov BMS-470/2008 3.9.2008 24.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní hlásení podľa § 8 Devízového zákona OST-324/2008 19.8.2008 10.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely OST-320/2008 19.8.2008 10.9.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely OST-295/2008 25.7.2008 14.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OST-293/2008 25.7.2008 14.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely OST-294/2008 25.7.2008 14.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ORM-10080/2008 31.07.2008 8.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike BPO-212/2008 18.7.2008 7.8.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007 ORM-7315/2008 7.7.2008 25.7.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti ORM-7639/2008 30.5.2008 19.6.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní ORM-7140/2008 26.5.2008 13.6.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčka so slovenskou korunou OBM-568/2008 23.5.2008 2.6.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch ORM-4430/2008 13.5.2008 2.6.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov ORM-6097/2008 2.5.2008 23.5.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb ORM-2123/2008 3.4.2008 23.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o odbornej skúške aktuára ORM-3626/2008 1.4.2008 21.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve ORM-3407/2008 28.3.2008 17.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania na účely dohľadu ORM-3188/2008 26.3.2008 15.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. .../2008, ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá ORM-3327/2008 26.3.2008 3.4.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti ORM-2371/2008 29.2.2008 20.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve ORM-2482/2008 29.2.2008 20.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska ORM-1810/2008 26.2.2008 17.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ORM-2124/2008 21.2.2008 12.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2008 o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne ORM-2126/2008 21.2.2008 12.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. .../2008 o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti ORM-2089/2008 22.2.2008 3.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní ORM-1533/2008 12.2.2008 3.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní ORM-1532/2008 12.2.2008 3.3.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely OŠT-39/2008 5.2.2008 25.2.2008 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o objasnení niektorých pojmov podľa zákona o kolektívnom investovaní ORM-1463/2008 7.2.2008 15.2.2008 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. .../2008, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá duálneho zobrazovania a ďalšie pravidlá pre prepočet niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia ORM-648/2008 25.1.2008 4.2.2008 pripomienkové konanie ukončené

2007

Na začiatokTOP
Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ORM-15170/2007 31.12.2007 21.1.2008 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde ORM-14805/2007 17.12.2007 28.12.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom ORM-12185/2007 6.11.2007 26.11.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení ORM-10274/2007 2.11.2007 22.11.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom ORM-12092/2007 30.10.2007 20.11.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh na riešenie odpustenia dlhu Libérie voči Medzinárodnému menovému fondu GUV-2737/2007 19.10.2007 2.11.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ Slovenskou kanceláriou poisťovateľov ORM-10190/2007 27.9.2007 17.10.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2007, ktorým sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne ORM-10597/2007 25.9.2007 15.10.2007 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave OBM-1056/2007 24.8.2007 14.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely ORM-7048/2007 5.9.2007 13.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OST- 453/2007 14.8.2007 4.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2007 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely OST- 451/2007 14.8.2007 4.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2007 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely OST- 452/2007 14.8.2007 4.9.2007 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry OBM-867/2007 3.8.2007 23.8.2007 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa OBM-840/2007 3.8.2007 23.8.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií obchodníkom s cennými papiermi a pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi ORM-3918/2007 18.6.2007 9.7.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi ORM-5268/2007 18.6.2007 9.7.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 1 100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave OBM-503/2007 15.6.2007 6.7.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o hlásení o konsolidovanom celku ORM-2876/2007 5.6.2007 13.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby ORM-3641/2007 5.6.2007 13.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch ORM-2109/2007 23.5.2007 12.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 657/2006 Z. z. ORM-2108/2007 23.5.2007 12.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o evidencii majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk ORM-2403/2007 23.5.2007 12.6.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2006 ORM-1935/2007 3.5.2007 24.5.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ORM-2053/2007 11.4.2007 2.5.2007 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu OBM-183/2007 22.3.2007 13.4.2007 pripomienkové konanie ukončené

2006

Na začiatokTOP
Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi UBD-1201/2006 29.12.2006 9.1.2007 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. ..../2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia UDK-19562/2006 6.12.2006 28.12.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z... č..../2006 o predkladaní hlásení podľa § 8 Devízového zákona OŠT-798/2006 24.11.2006 4.12.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z.z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále ODP-17349/2006 13.11.2006 4.12.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.567/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne ODP-17350/2006 13.11.2006 4.12.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ......2006 č. .../2006 o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a zahraničnými investičnými spoločnosťami na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky na štatistické účely ODK-14812/2006 31.10.2006 22.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č.15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu UBD-1662-C/2006 8.11.2006 16.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch UBD-1662-B/2006 8.11.2006 16.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok UBD-1662-A/2006 8.11.2006 16.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ...... 2006 č.../2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov Národnej banke Slovenska na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely ODK-14810/2006 23.10.2006 13.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.558/2002Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok UBD-1636-B/2006 31.10.2006 9.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu UBD-1636-A/2006 31.10.2006 9.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne OPP-982/2006 12.10.2006 2.11.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z .../2006 o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ODP-13917/2006 4.10.2006 24.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska z ..../2006, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.228/2005 Z.z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ODP-16147/2006 4.10.2006 24.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík UBD-1158/2006 13.9.2006 4.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk UBD-1157/2006 13.9.2006 4.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. ...../2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch UDK-15544/2006 11.9.2006 2.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č......../2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 158/2005 Z. z. UDK-15508/2006 11.9.2006 2.10.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z .../2006 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku, finančného konsolidovaného celku alebo finančného subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku ODP-14348/2006 8.9.2006 29.9.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala OPP-835/2006 4.9.2006 25.9.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu UBD-1177/2006 31.8.2006 22.9.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk UBD-1171/2006 30.8.2006 21.9.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2006 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní ODP-11301/2006 4.8.2006 24.8.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. OPP-693/2006 3.8.2006 23.8.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2006 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely OŠT-548/2006 20.7.2006 9.8.2006
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OŠT–539/2006 19.7.2006 8.8.2006
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2006 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, úverovými obchodnými spoločnosťami a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely OŠT-540/2006 19.7.2006 8.8.2006
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ...2006, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2005 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely OŠT-538/2006 19.7.2006 8.8.2006
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska č. ..../2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z.z. UDK-11803/2006 12.7.2006 1.8.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu OPP - 590/2006 29.6.2006 20.7.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh - Vyhláška Národnej banky Slovenska č. ...../2006, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posudzovanie činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti UDK-10027/2006 20.6.2006 11.7.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Vyhláška Národnej banky Slovenska č. .../2006, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde UDK-10026/2006 20.6.2006 11.7.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska UBD-752/2006 29.6.2006 10.7.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh - Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ODP - 7429/2006 6.6.2006 26.6.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára ODP-5933/2006 10.5.2006 30.5.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob a termín predkladania údajov o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov, druh obchodu a jeho rozsah UBD-214/2006 27.4.2006 9.5.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004 a opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2005 UBD-633-1/2006 11.4.2006 4.5.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona UOD-292/2006-1 13.4.2006 25.4.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho OPP-218/2006 14.3.2006 3.4.2006 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení ODP-2392/2006 23.2.2006 3.3.2006 pripomienkové konanie ukončené

2005

Na začiatokTOP
Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina OPP-1235/2005 30.11.2005 20.12.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska UBD-1630/2005 1.12.2005 9.12.2005
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z. OŠT-641/2005 15.11.2005 24.11.2005
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov UME-389/2005 9.11.2005 18.11.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk UBD-1296/4-2005 18.10.2005 8.11.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru OPP-1165/2005 19.10.2005 27.10.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. februára 2004 č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky UBD-1417/2005 19.9.2005 7.10.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach UBD-1416/2005 19.9.2005 7.10.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OŠT-482/2005 22.9.2005 30.9.2005
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2005 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-407/2005 22.9.2005 30.9.2005
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu OPP – 828/2005 11.8.2005 5.9.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave OPP – 827/2005 11.8.2005 5.9.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2004 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2004 UBD-950/2005 22.6.2005 13.7.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004 UBD-699/2005 23.5.2005 10.6.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 a 15 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UBD-666-1/2005 12.5.2005 3.6.2005
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave OPP-283/2005 18.4.2005 6.5.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely OŠT-173/2005 24.3.2005 5.4.2005
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené

2004

Na začiatokTOP
Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2004 o hlásení o konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku predkladanom bankou UBD-2029/2004 21.12.2004 12.1.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras OPP-1304/2004 11.11.2004 2.12.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona OŠT-604/2004 3.11.2004 12.11.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach UBD-1703/2004 26.10.2004 5.11.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh na zrušenie úlohy z bodu F.1 uznesenia vlády SR č. 254 z 8. apríla 1997 OSG-1968/2004-1 14.10.2004 4.11.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2004, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk UBD-1625-1/2004 13.10.2004 3.11.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2004 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-530/2004 6.10.2004 14.10.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-529/2004 6.10.2004 14.10.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska o rizikách a systéme riadenia rizík UBD-1087-1/2004 14.9.2004 5.10.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o tretom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu OPP-1069/2004 13.9.2004 4.10.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky. UBD-1231-1/2004 12.8.2004 2.9.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk UBD-1297-1/2004 4.8.2004 24.8.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenia Národnej banky Slovenska z ... /2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu UBD-1296-1/2004 4.8.2004 24.8.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera OPP-921/2004 22.7.2004 11.8.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ OPP-790/2004 18.6.2004 9.7.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu OPP-745/2004 18.6.2004 9.7.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z .../2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na používanie vlastných modelov na výpočet trhového rizika UBD-859/2004 27.5.2004 17.6.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí UBD-489/2004 5.4.2004 27.4.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ OEM-187/2004 3.3.2004 23.3.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2004, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk UBD-237/2004 2.3.2004 22.3.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie OEM-66/2004 25.2.2004 16.3.2004 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o náležitostiach žiadosti o udelenie povolenia na elektronickopeňažnú činnosť UBD-84/2004 17.2.2004 25.2.2004
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie OEM-6/2004 5.2.2004 25.2.2004 pripomienkové konanie ukončené

2003

Na začiatokTOP
Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... / 2003 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky UBD-1873/2003 3.12.2003 23.12.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena OEM-1256/2003 13.11.2003 4.12.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach UBD-1734/2003 4.11.2003 25.11.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... č. ... /2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona ÚOD-1119/2003 29.10.2003 19.11.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk č. .... / 2003 UBD-1652/2003 17.10.2003 6.11.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... / 2003 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk UBD-1651/2003 16.10.2003 5.11.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia č. ... / 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk UBD-1650/2003 15.10.2003 4.11.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z.........2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.) UME-430/2003 22.10.2003 30.10.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2003 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-635/2003 22.10.2003 30.10.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2003 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-634/2003 22.10.2003 30.10.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska č. ... /2003 z ..., ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a spôsob uverejňovania prevodníka identifikačných kódov ÚFP-407/2003 2.10.2003 10.10.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... /2003 z ..., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu, podrobnosti o podmienkach udelenia devízovej licencie a podrobnosti o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona ÚOD-943/2003 9.9.2003 30.9.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993 OEM-965/2003 9.9.2003 30.9.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu OEM-826/2003 15.8.2003 8.9.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o hlásení predkladanom bankou kontrolujúcou bankový konsolidovaný celok alebo bankový subkonsolidovaný celok Národnej banke Slovenska OPO-961/2003 12.6.2003 2.7.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach UBD-990/2003 17.6.2003 25.6.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely. OŠT - 231/2003 7.5.2003 16.5.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk. OEM - 169/2003 25.4.2003 19.5.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho OEM - 22/2003 28.02.2003 20.03.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z.z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky OEM-55/2003 29.01.2003 7.02.2003 pripomienkové konanie ukončené

2002

Na začiatokTOP
Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2002, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach UBD-2229/2002 19.12.2002 14.01.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Imricha Karvaša OEM-1134/2002 18.11.2002 27.11.2002 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska OŠT-754/2002 13.11.2002 19.11.2002
do 12,00 hod.
pripomienkové konanie ukončené
Návrh zákona o prevodoch peňažných prostriedkov, o elektronických platobných prostriedkoch a o platobných systémoch (zákon o platobnom styku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov OLP-19/2002 7.2.2002 18.2.2002
do 12,00 hod.
pripomienkové konanie ukončené
 

Späť na zoznam materiálov na pripomienkové konanie