Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť v skupinách zainteresovaných strán EIOPA

17. 03. 2020 | Tlačová správa EIOPA

Lehota na podávanie žiadostí: 13. apríla 2020

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu na účely výberu nových členov Skupiny zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve (IRSG) a Skupiny zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov (OPSG).   

Skupiny zainteresovaných strán sú vytvorené podľa článku 37 nariadenia o EIOPA[1], aby sa uľahčili konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh EIOPA. Ich členovia vykonávajú funkciu počas obdobia 4 roka s možnosťou jedného obnovenia mandátu. Ďalšie informácie o činnostiach skupín zainteresovaných strán sa nachádzajú na webovej stránke orgánu EIOPA. 

Každú skupinu tvorí 30 členov. Členovia sú menovaní tak, aby vyváženým spôsobom zastupovali tieto skupiny:

  •  V prípade oboch skupín zainteresovaných strán: zástupcovia  o zamestnancov o nezávislých špičkových akademických pracovníkov o významných profesijných združení o malých a stredných podnikov (MSP)
  •  V prípade skupín zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve:

       zástupcovia 

       - spotrebiteľov

       - požívateľov poisťovacích a zaisťovacích služieb 

       - poisťovní a zaisťovní a sprostredkovateľov pôsobiacich v Únii

  • V prípade skupín zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov: zástupcovia o oprávnených osôb

       - IORP -  inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia  pôsobiacich v Únii

Skupiny zainteresovaných strán EIOPA sa stretávajú aspoň štyrikrát ročne vo Frankfurte, v Nemecku. Okrem toho sa raz ročne koná spoločné zasadnutie, organizované s radou orgánov dohľadu EIOPA.

EIOPA pokrýva náklady na ubytovanie a cestovné náklady pre tieto kategórie: spotrebitelia, akademickí zamestnanci, oprávnené osoby, zástupcovia zamestnancov a používatelia poisťovacích a zaisťovacích služieb.

EIOPA očakáva ukončenie výberového konania v júni 2020. Prvé zasadnutie v novom zložení je naplánované na 16. júli 2020 (OPSG) a 23. september 2020 (IRSG).

Ďalšie informácie o výzve a formulári žiadosti (len v angličtine) sa nachádzajú na webovej stránke EIOPA:

https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en

EIOPA sa snaží zabezpečiť vo svojich skupinách zainteresovaných strán primeranú zemepisnú a rodovú rovnováhu. 

Dátum uzávierky žiadostí je 13. apríl 2020.[1] Článok 37 nariadenia o EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en

Zdroj:  EIOPA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť