Viac ako 600 tisíc obyvateľov žije na Slovensku pod hranicou príjmovej chudoby

18. 10. 2021 | Tlačová správa NBS

Od roku 1992 je 17. október uznaný Organizáciou Spojených Národov ako medzinárodný deň boja proti chudobe. Boj proti chudobe je dôležitou témou aj v krajinách ako je Slovensko, kde čelí riziku chudoby relatívne nízky počet obyvateľov. Tí sú však koncentrovaní v určitých typoch domácností ako sú osamelí rodičia alebo viacpočetné rodiny. Pritom vysoké riziko chudoby v domácnostiach so závislými deťmi znižuje medzigeneračnú sociálnu mobilitu a pravdepodobnosť, že sa tieto deti z chudoby vymania. Úspešný boj proti chudobe so sebou nesie benefity vo forme vyššej vzdelanosti, lepšieho zdravia a nižšej kriminality.

Rizikom chudoby na Slovensku je ohrozených približne 615 tisíc osôb, resp. 11,4 % populácie Slovenska. Spolu s Českou republikou a Fínskom patrí medzi krajiny s najnižšou mierou rizika chudoby v Európe. Zatiaľ čo Česká republika je aj krajinou s najnižšou hĺbkou chudoby (14 %), Slovensko dosahuje v tomto ukazovateli hodnotu 25,2 %, čo je mierne nad priemerom krajín EÚ 24,5 %. To znamená, že na Slovensku sú početnejšie domácnosti, ktoré majú príjem viac vzdialený od hranice chudoby.

Najmenej sú ohrozené domácnosti tvorené dvoma dospelými osobami. Naopak najvyššiemu riziku chudoby čelia domácnosti s 3 a viac deťmi, osamelí rodičia s maloletými deťmi , resp. jednotlivci s vekom nad 65 rokov. V porovnaní s priemerom 27 krajín Európskej Únie je celkové riziko chudoby nižšie o 5 p. b.. Menej náchylné sú najmä domácnosti jednotlivcov mladších ako 65 rokov a 2 dospelých bez detí, z ktorých aspoň jeden má 65 a viac rokov.

Aj keď je na Slovensku relatívne výrazný rozdiel v mzdách a starobných dôchodkoch medzi mužmi a ženami, osamelé ženy čelia o 3,5 p. b. nižšiemu riziku chudoby ako osamelí muži.

Vyššiemu riziku chudoby ako je priemer krajín EÚ čelia aj domácnosti osamelých rodičov s aspoň jedným závislým dieťaťom.

Graf 1 Riziko chudoby podľa typu domácnosti v roku 2020 (%)

Zdroj: Eurostat, ŠUSR

Riziko chudoby rodiny s tri a viac deťmi je trojnásobné oproti rodine s 1 dieťaťom. Domácnosti tvorené dvomi dospelými a tromi a viac závislými deťmi čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby ako je priemer krajín EÚ (až o takmer 14 p. b.). Výsledkom toho je, že v členení podľa veku sú v celej populácii najviac ohrozené chudobou deti do 17 rokov. Na Slovensku patria medzi domácnosti s tromi a viac závislými deťmi najmä domácnosti s horším sociálno-ekonomickým zázemím, medzi ktoré patria aj domácnosti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Riziko chudoby v marginalizovaných rómskych komunitách je oproti celej populácii vyššie až o 76 p. b., pričom aj tu platí, že najvyššiemu riziku chudoby čelia deti do 17 rokov.

Graf 2 Riziko chudoby - Celej populácie v roku 2020 a MRK v roku 2016 v členení podľa veku

Zdroj: ŠUSR, Agentúra Európskej Únie pre základné práva (FRA)

Od roku 2015 došlo k zníženiu rizika chudoby iba v domácnostiach jednotlivcov do 65 rokov a dvojíc s dvoma závislými deťmi. Na druhej strane najvýraznejšie sa riziká chudoby prehĺbili u jednotlivcov vo veku 65 a viac rokov a osamelých osôb.

Graf 3 Riziko chudoby podľa typu domácnosti - vývoj v rokoch 2015, 2017 a 2020

Zdroj: Eurostat, ŠUSR

Vhodné nástroje na boj proti chudobe, ktoré boli identifikované aj v správe NBS - Štrukturálne výzvy, by mali byť najmä efektívne a adresné politiky sociálnej inklúzie, aktívne politiky trhu práce, podpora vzdelávania a inovácií a rozvoj základnej infraštruktúry.

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť