Usmernenie pre finančných agentov, finančných poradcov a pre osoby poverené zabezpečovaním odborných skúšok podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

16. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska informuje, že (ako osoba, ktorá zabezpečuje odborné skúšky s certifikátom) nebude až do odvolania vyhlasovať nové termíny skúšok.

  • Odborné skúšky a odborné skúšky s certifikátom sa musia vykonávať osobne, nie je možné ich nahradiť dištančnou formou skúšky;
  • Organizovanie skúšok by viedlo k situácii, že bude porušované rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia ( § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[1]) resp. následné rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci alebo vlády SR;
  • Národná banka Slovenska bude túto skutočnosť brať na zreteľ pri výkone dohľadu nad plnením povinností spojených s organizáciou alebo absolvovaním odborných skúšok;
  • Národná banka Slovenska bude pri preverení odbornej spôsobilosti prihliadať na vzniknutú situáciu a starostlivo zváži všetky okolnosti spojené s aktuálnou situáciou, ktorá  neumožňuje finančným agentom a finančným poradcom vykonať odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom. Toto opatrenie sa vzťahuje len na osoby zapísané v Registri NBS a má dočasný charakter.
  • Národná banka Slovenska očakáva, že finanční sprostredkovatelia nebudú túto situáciu zneužívať a bez zbytočného odkladu po upokojení situácie a vydaní rozhodnutí príslušnými orgánmi verejnej správy pristúpia v najbližšom možnom termíne k vykonaniu skúšok a v prípade, že nebudú spĺňať zákonné povinnosti,  budú NBS o tejto situácii bezodkladne informovať.

oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť