Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti BEST INVEST SK, s. r. o.

07. 05. 2012 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti BEST INVEST SK, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 28. 10. 2011, ktorá nepodala NBS návrh na zápis do registra veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery.

BEST INVEST SK, s. r. o. nie je registrovaná v tomto registri, čím by bola oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery. Spoločnosť BEST INVEST SK, s.r.o. nemá ani žiadne iné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska na poskytovanie úverov a pôžičiek a nepodlieha dohľadu nad finančným trhom NBS.

Poskytovať spotrebiteľské úvery na území Slovenskej republiky môže len veriteľ (fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti), ktorý je v registri veriteľov zapísaný. Bez registrácie nemôže veriteľ v súlade s § 20 ods. 24 zákona poskytovať spotrebiteľské úvery.

Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery vedie Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. Národná banka Slovenska do tohto registra zapíše veriteľa na základe jeho návrhu na zápis do registra veriteľov. NBS však zo zákona nemá oprávnenie dohliadať subjekty zapísané v registri veriteľov, kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Prehľad o veriteľoch zapísaných v registri veriteľov je dostupný na webovej stránke Národnej banky Slovenska: http://regver.nbs.sk/search.php

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť