Komuniké zo 40. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

24. 11. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (24. novembra 2009) sa uskutočnilo 40. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za október 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Rozhodnutie NBS o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2010. Rozhodnutie bude uverejnené vo Vestníku NBS a na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely.

Opatrením sa text opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2008 zosúlaďuje s niektorými predpismi v oblasti riadenia rizík. Na základe aplikačnej praxe sa aktualizuje ukazovateľ likvidných aktív banky  a pobočky zahraničnej banky.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.

Hlavným cieľom nového opatrenia je zabezpečenie údajov pre Národnú banku Slovenska pre výkon dohľadu nad uvedenými subjektmi prostredníctvom detailne a cielene prepracovaných vzorov výkazov, a to v nadväznosti na úpravy zákona o bankách a zákona o cenných papieroch. Uvedené opatrenie nahradí súčasné opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2007.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

BR NBS  udelila predchádzajúci súhlas s Dodatkami č. 4 Štatútu a Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite za 1. polrok 2009. V správe sa hodnotia  najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v prvom polroku 2009 a výhľad na ďalšie obdobie. Správa bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť