Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

12. 06. 2012 | Tlačová správa NBS

Dnes (12. júna 2012) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P2Q-2012), ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2012.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti.

Opatrenie ustanovuje a konkretizuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska podľa § 28 ods. 2 písm. a) až m) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2012.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška ustanovuje a konkretizuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška nadobudne účinnosť 1. júla 2012.

 

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť