KOMUNIKÉ ZO 46. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

04. 11. 2008 | .

Dnes (4. novembra 2008) sa uskutočnilo 46. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne. 
Opatrenie ustanovuje obsah a formu poistno-matematických údajov a štatistických údajov, týkajúcich sa používania kritéria pohlavia fyzickej osoby ako určujúceho poistno-matematického faktora pri stanovení výšky poistného a pre výpočet poistného plnenia, ak je ich stanovenie založené na príslušných poistno-matematických údajoch a štatistických údajoch. 
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2008. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely. 
Opatrenie je vypracované podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely. 
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2009. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely. 
Opatrenie je vypracované podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. 
Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov od 1. januára 2009. BR NBSschválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely. 
Opatrenie je vypracované podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov za podielové fondy od 1. januára 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť