Komuniké zo 45. rokovania Bankovej rady NBS

07. 12. 2010 | Tlačová správa NBS

Dnes (7. decembra 2010) sa uskutočnilo 45. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala a schválila Strednodobú predikciu (P4Q-2010), ktorá je publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na tlačovej konferencii.

BR NBS prerokovala a schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2011. Na rok 2011 sa rozpočtuje prevádzková strata banky v objeme 63 mil. eur. Rozpočet investícií sa plánuje vo výške 11 mil. eur a rozpočet emisie obeživa v objeme 8 mil. eur.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu euromince je Mgr. art. Peter Valach.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p.
a do predaja sa dostanú v marci 2011. 

BR NBS schválila Analýzu bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni - september 2010.
Analýza bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 1. polrok 2011.

BR NBS prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „návrh zákona").

Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje 30. júna 2011.

 

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť