Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

12. 01. 2021 | Tlačová správa NBS

Dňa 12. januára 2021 sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila „Odporúčanie Národnej banky o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19".

Cieľom odporúčania je posilniť odolnosť finančného sektora a jeho schopnosť prispieť k oživeniu hospodárstva prostredníctvom uchovania kapitálu bánk. Týmto sa zabezpečí posilnenie schopnosti absorpcie strát, financovania subjektov reálnej ekonomiky a zachovania vitálnych funkcií bankového sektora. Uvedené odporúčanie nadväzuje na odporúčanie, ktoré na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2020 prijala Generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká a Európska centrálna banka.

Odporúčanie NBS je účinné od 1. februára 2021 a uplatňuje sa do 30. septembra 2021.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.

Prijatím opatrenia sa stanovuje spôsob predkladania hlásení Národnej banke Slovenska o zlyhaniach vyrovnania transakcií v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár s cennými papiermi, a to elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Opatrenie nadobudne účinnosť dňom účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1229 z 25. mája 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní.

Peter Majer
hovorca NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť