Všeobecné otázky

Ako majú postupovať klienti spoločnosti Rapid Life pri riešení svojich vzťahov s touto spoločnosťou?

V poslednom období sa na Národnú banku Slovenska obracajú klienti s otázkou ako majú postupovať pri riešení svojich vzťahov so spoločnosťou Rapid Life. Poisťovňa Rapid Life sa rozhodla ukončiť svoju činnosť (na základe zákona o poisťovníctve) a zaviazala sa do konca roka 2018 vysporiadať všetky svoje záväzky voči svojím klientom. Nikto iný, okrem samotnej poisťovne nemôže tieto záväzky vyrovnať. Je to jej zákonná povinnosť a NBS podniká aj v súčasnosti kroky na ochranu klientov, ktoré vedú k tomu, aby poisťovňa zákon neporušovala. Ak klientovi poisťovňa nevyplatí jeho zákonný nárok, musí sa klient obrátiť na súd.

Poisťovňa je od 15.6.2017 v nútenej správe, kontakt na nútenú správkyňu: www.rapidlife.sk

Na začiatok stránky
Môže si fyzická osoba založiť účet v Národnej banke Slovenska?

Okrem vlastných zamestnancov nie. NBS je centrálnou bankou Slovenskej republiky, ktorá nemá žiadnych súkromných klientov. Fyzické osoby si môžu založiť účet v niektorej z komerčných bánk v Slovenskej republike.

Na začiatok stránky
Ktoré sú hlavné činnosti NBS?

NBS v súčasnosti plní svoje funkcie v oblastiach:
- podieľa sa na spoločnej menovej politike eurozóny
- dohliada na fungovanie finančného trhu
- zabezpečuje ochranu práv finančného spotrebiteľa
- vydáva eurové bankovky a mince a zabezpečuje obeh peňazí
- prevádzkuje platobné systémy
- zbiera a zverejňuje štatistické informácie
- uskutočňuje ekonomický výskum
- pripravuje legislatívu v rozsahu svojej pôsobnosti

- reprezentuje SR v medzinárodných inštitúciách

Na začiatok stránky
Aká je úloha NBS v oblasti menovej politiky po prijatí eura?

Po vstupe do eurozóny Národná banka Slovenska prestala s tvorbou vlastnej menovej politiky. Guvernér Národnej banky Slovenska je však členom Rady guvernérov, teda rozhodovacieho orgánu ECB, ktorý je zodpovedný za formuláciu menovej politiky pre celú eurozónu.

Na začiatok stránky
Je možné v NBS vymeniť zahraničnú menu ?
Národná banka Slovenska nevykonáva žiadnu zmenárenskú činnosť, t.j. nevykupuje, ani nepredáva žiadnu zo zahraničných mien. Na začiatok stránky
Je možné v priestoroch NBS navštíviť stálu výstavu?

Výstava Od slovenskej koruny k euru je prístupná len pre organizované skupiny vo vopred dohodnutom termíne. Požiadavky na sprevádzanie výstavou zasielajte na adresu: info[at]nbs.sk. Vzhľadom na kapacitu priestoru odporúčame veľkosť skupiny maximálne 40 žiakov alebo študentov.

Na začiatok stránky
Vychádza časopis BIATEC aj v angličtine?

Odborný bankový časopis BIATEC vychádza v slovenskom jazyku, niektoré príspevky však môžu byť publikované aj v angličtine. Okrem toho v každom čísle prinášame abstrakty jednotlivých príspevkov v anglickom jazyku.

Na začiatok stránky
Chráni NBS vklady v komerčných bankách?
Národná banka Slovenska nemá vo svojej kompetencii ochranou vkladov. Ochranou bankových vkladov sa zaoberá Fond ochrany vkladov Slovenskej republiky, v ktorom NBS je len akcionárom. Fond sídli na adrese Kapitulská 12 Bratislava. Viac údajov o tom, ktoré banky či pobočky zahraničných bánk, pôsobiace na Slovensku podliehajú jeho ochrane, nájdete na stránke: http://www.fovsr.sk/sk/o-fonde-ochrany-vkladov/. Na začiatok stránky

Využite Rozšírené vyhľadávanie