Kurzovy lístok

Kurzový lístok
NBS po zavedení eura prestala vydávať vlastný kurzový lístok a začala  preberať na svoju webovú stránku denný kurzový lístok Európskej centrálnej banky. Kurzový lístok je publikovaný v preklade do slovenského jazyka, čo by mala byť jediná zmena v porovnaní s originálnym kurzovým lístkom ECB. Podstatný rozdiel  medzi doteraz zverejňovaným kurzovým lístkom NBS a súčasným - preberaným z ECB  je ten, že NBS doteraz zverejňovala svoj kurzový lístok s platnosťou na nasledujúci deň, zatiaľ čo kurzový lístok ECB je  zverejňovaný popoludní - po 14,15 h a je vyhlásený na daný deň.  Z technického hľadiska  je denný kurzový lístok NBS vydávaný v súlade s kurzovým lístkom ECB vo formátoch html, xml, pdf a csv.
Na začiatok stránky
Kde sa dá nájsť na webovej stránke NBS priemerný ročný kurz vybranej meny?

Priemerný ročný kurz niektorej meny z kurzového lístka ECB nájdete v časti Štatistika / Kurzový lístok / Mesačné, kumulatívne a ročné prehľady kurzov. Adresa stránky je: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov

V časti Prehľady kurzov si vyberiete Kumulatívny prehľad, ďalej si vyberiete požadovaný rok, napr. 2009 a formát. Na prezretie prehľadu stačí formát html, ak chcete prehľad aj tlačiť, vyberte si formát pdf. Následne stlačte Export. Systém vás vyzve na otvorenie (Open) alebo uloženie (Save) súboru. Po otvorení súboru sa zobrazí tabuľka, ktorá má v prvom riadku uvedené skratky jednotlivých mien (USD,...., CZK, ....) a v poslednom riadku je priemerný kurz mien voči jednému euru za celý rok. Na začiatok stránky
Ako sa používa kurzový lístok ECB (kurzy ECB) pri účtovných operáciách?

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 24 ods. 2 ustanovuje, že majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (napríklad v amerických dolároch) sa prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis (napríklad zákon o bankách). V prípade, že dňom uskutočnenia účtovného prípadu je sobota, nedeľa alebo pondelok, použije sa referenčný výmenný kurz vyhlásený v najbližší skorší deň (teda v piatok), prípadne ak nebol v tento deň (piatok) vyhlásený referenčný výmenný kurz (napríklad ak pre ECB výnimočne na piatok pripadne sviatok), tak sa použije posledný známy vyhlásený referenčný výmenný kurz.

Príklad:  Referenčný výmenný kurz bol vyhlásený ECB 9. 2. 2009 (pondelok) po 14, 15 h. Pre účtovné prípady z 9. 2. 2009 sa však použije najbližší skorší kurz vyhlásený ECB, teda kurz označený dátumom 6. 2. 2009 (piatok).

Na začiatok stránky
Kde je možné získať informáciu o kurze SDR (XDR) voči iným menám?

Národná banka Slovenska od 2. 3. 2009 doplnila  do kurzového lístka vybraných cudzích mien aj menu  SDR (XDR).

Informatívny kurz za mesiace január a február 2009 si možno pozrieť na stránke Medzinárodného menového fondu www.imf.org, kde sa uvádza výmenný kurz  SDR (XDR) voči iným menám k určitému dátumu.

Kurz XDR voči iným menám za predchádzajúcich päť dní:
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx

Kurz  XDR  voči vybranej mene a vybranému časovému obdobiu prostredníctvom nástroja Exchange Rate Query Tool:
http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

Na začiatok stránky

Využite Rozšírené vyhľadávanie