Banky a iné úverové inštitúcie

Kde sa nachádza na webovej stránke NBS zoznam bánk?

Národná banka Slovenska vedie zoznam všetkých úverových inštitúcii,  ktoré majú oprávnenie vykonávať svoju činnosť na území SR, na svojej webovej stránke v časti Dohľad nad finančným trhom / Zoznamy subjektov / Bankovníctvo / Zoznam bánk a iných úverových inštitúcií. Adresa stránky je: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/zoznamy-subjektov-registre-a-formulare/zoznamy-subjektov/bankovnictvo

Na začiatok stránky
Kde sa nachádza na webovej stránke NBS zoznam nebankoviek?

Zoznam veriteľov a iných veriteľov (nebankových spoločností), ktoré majú oprávnenie vykonávať svoju činnosť na území SR sa nachádza v časti Dohľad nad finančným trhom / Zoznamy subjektov / Veritelia. Adresa stránky je: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/zoznamy-subjektov-registre-a-formulare/zoznamy-subjektov/veritelia

Na začiatok stránky
Čo je zásada jednej licencie?

Zásada jednej  licencie resp. vzájomného uznávania bankových licencií  zabezpečuje úverovej inštitúcii vykonávať bankové činnosti na celom území Európskeho hospodárskeho priestoru  buď prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky, ak jej už bolo povolenie na výkon bankových činností udelené v jej domovskej krajine, t.j. v niektorom  zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Pri svojej činnosti je úverová inštitúcia dohliadaná jej domovským orgánom dohľadu. Taktiež vklady klientov chráni fond na ochranu vkladov (alebo iný zodpovedajúci orgán) jej domovskej krajiny, pričom pobočky zahraničných bánk sa môžu dobrovoľne zapojiť do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike za účelom zabezpečenia zvýšenej ochrany vkladov.

Členskými krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru sú okrem krajín EÚ aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
Na začiatok stránky
Aký je rozdiel medzi Bankovou úniou a Jednotným mechanizmom dohľadu?

Banková únia je postavená na troch pilieroch. Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM) je jedným z nich a ide v ňom o nový systém finančného dohľadu. Jeho podstatou je, že banky, resp. iné úverové inštitúcie, sa členia na významné a menej významné.

Významné banky dohliada priamo ECB v spolupráci s príslušným národným orgánom dohľadu, t.j. na Slovensku v spolupráci s NBS. Menej významné banky dohliada príslušný orgán dohľadu v danom štáte. Tento mechanizmus začal oficiálne fungovať 4. novembra 2014.
Viac informácií o SSM: bankingsupervision.europa.eu

Na začiatok stránky
Ktoré banky na Slovensku podliehajú dohľadu ECB?

V rámci Jednotného mechanizmu dohľadu sú kritériá pre rozdelenie bánk na významné (priamy dohľad ECB) a menej významné dané príslušnou európskou legislatívou. Jedno z kritérií spočíva v určení troch najvýznamnejších bánk v každom zo zúčastnených členských štátov. Na základe tohto kritéria sú na Slovenku identifikované ako významné Tatra banka, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s.

Okrem troch najvýznamnejších bánk priamemu dohľadu ECB podliehajú  aj Československá obchodná banka, a.s. a ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. patriace do skupiny KBC Group. Pri týchto bankách je dôvodom dohľadu ECB významnosť bankovej skupiny.

Podobný princíp je uplatnený aj v prípade pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku, ak spadajú pod kritérium významnosti bankovej skupiny - Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny Société Générale S.A., mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny COMMERZBANK Aktiengesellschaft,  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny UniCredit Bank.

Ostatné banky so sídlom na území Slovenska zostávajú pod priamym dohľadom Národnej banky Slovenska.

Na začiatok stránky
mBank

BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike, podniká v SR na základe zásady jednej licencie. Pobočky zahraničných bánk pôsobiace v SR sú dohliadané orgánmi dohľadu domovského členského štátu, Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad likviditou pobočky v spolupráci s príslušným orgánom dohľadu, ako aj dohľad nad plnením povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike  je dohliadaná poľským orgánom dohľadu: http://www.knf.gov.pl/en/.

Taktiež jej vklady v súčasnosti chráni poľský fond na ochranu vkladov: http://www.bfg.pl.

Viac o ochrane vkladov pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich v SR nájdete na stránke Fondu ochrany vkladov:http://www.fovsr.sk/sk/o-fonde-ochrany-vkladov/

Na začiatok stránky

Využite Rozšírené vyhľadávanie