Údaje a indikátory

V rámci transparentnosti výkonu politiky obozretnosti na makroúrovni zverejňuje Národná banka Slovenska významné indikátory v oblasti tejto politiky:

  • Analytické údaje finančného sektora poskytujú štvrťročné časové rady za jednotlivé časti finančného trhu - banky, poisťovne, II. a III. pilier dôchodkového sporenia, kolektívne investovanie, obchodníkov s cennými papiermi, Burzu cenných papierov a Centrálneho depozitára cenných papierov. Dostupné sú údaje o počtoch inštitúcií, údaje o štruktúre aktív, pasív, príp. spravovaného majetku a ziskovosti a ďalšie ukazovatele, ktoré je možné využiť ako indikátory finančnej stability. Okrem samotných hodnôt ukazovateľov sú k dispozícii aj rozdelenia v rámci jednotlivých častí finančného trhu.
  • Indikátory obozretnosti na makroúrovni - prehľad indikátorov z pohľadu finančnej stability podľa jednotlivých typov rizík
  • Indikátory viažuce sa k proticyklickému kapitálovému vankúšu
  • Indikátory zo štvrťročných komentárov - prehľad kľúčových indikátorov podľa jednotlivých cieľov politiky obozretnosti na makroúrovni (aktualizácia: 10.1.2022)