Aktuálne nastavenie vybraných nástrojov platných pre zahraničné expozície

 

Vybrané nástroje platné pre zahraničné expozície

Aktuálne platná hodnota

Dátum účinnosti

Poznámka

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre 
Belgicko
(§ 33j zákona o bankách)
0 % ↓ na 0 % od 1.4.2020 
Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Bulharsko
(§ 33j zákona o bankách)
0,5 % Zrušené rozhodnutie o    ↑ na 1,0 % a 1,5 % od 1.4.2020

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre 
Českú republiku
(§ 33j zákona o bankách)

0,5 %

↓ na 1 % od 1.4.2020 a na 0,5 % od 1.7.2020

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Dánsko
(§ 33j zákona o bankách)

0 %

↓ na 0 % od 12.3.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Francúzsko
(§ 33j zákona o bankách)

 0 %

↓ na 0 % od 2.4.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Írsko
(§ 33j zákona o bankách)

0 %

↓ na 0 % od 1.4.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Litvu
(§ 33j zákona o bankách)

0 %

↓ na 0 % od 1.4.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Luxembursko
(§ 33j zákona o bankách)

 0,25 %

↑ na 0,5 % od 1.1.2021 
Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Nemecko
(§ 33j zákona o bankách)
0 % Zrušené rozhodnutie o ↑ na 0,25 % od 1.7.2020

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Spojené kráľovstvo 
(§ 33j zákona o bankách)

0 %

 ↓ na 0 % od 11.3.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Švédsko
(§ 33j zákona o bankách)

0 %

↓ na 0 % od 16.3.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre ostatné štáty EÚ
(§ 33j zákona o bankách)

0 %

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Island
(§ 33j zákona o bankách)

0 %

↓ na 0 % od 18.3.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre 
Hongkong

(§ 33i a 33j zákona o bankách)

1 %

↓ na 2 % od 14.10.2019 a na 1 % od 16.3.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre Nórsko
(§ 33j zákona o bankách)

1 %

↓ na 1 % od 13.3.2020 

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre ostatné štáty sveta
(§ 33i a § 33j zákona o bankách)

0 %

 

 

Vankúš na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku
(§ 33f zákona o bankách)
 -
 11. septembra 2020
Zrušenie uznania SRB na expozície v Estónsku

Vankúš na krytie systémového rizika pre
ostatné štáty EÚ
(§ 33f zákona o bankách)

0 %

 

 

Riziková váha priradená expozíciám plne zabezpečeným hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie - ostatné štáty EÚ
(čl. 124 nariadenia CRR)

35 %

 

Írsko, Chorvátsko, Malta, Slovinsko: sprísnenie podmienok na aplikáciu váhy 35 % 

Riziková váha priradená expozíciám plne zabezpečeným hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie - Švédsko a Rumunsko
(čl. 124 nariadenia CRR)

 100 %

Rumunsko: sprísnenie podmienok na aplikáciu váhy 50 %

Riziková váha priradená expozíciám plne zabezpečeným hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie - ostatné štáty EÚ
(čl. 124 nariadenia CRR)

50 %

 

Spojené kráľovstvo: sprísnenie podmienok na aplikáciu váhy 50 % 

Minimálna hodnota expozíciami váženej priemernej LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád - ostatné štáty EÚ 
(čl. 164 nariadenia CRR)

10 %

 

 

Minimálna hodnota expozíciami váženej priemernej LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád - Nórsko
(čl. 164 nariadenia CRR)

 20 %

Minimálna hodnota expozíciami váženej priemernej LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád - ostatné štáty EÚ 
(čl. 164 nariadenia CRR)

15 %