Sankcie a opatrenia

Pri zistení porušenia práv finančného spotrebiteľa alebo porušenia povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, môže NBS:

  • uložiť pokutu až do výšky 700 tisíc eur,
  • vyzvať subjekt na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
  • zakázať používať nekalú obchodnú praktiku alebo neprijateľnú podmienku,
  • zakázať poskytovať alebo sprostredkúvať finančnú službu,
  • vyzvať subjekt, aby uverejnil opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie,
  • odobrať povolenie alebo iné udelené oprávnenie alebo zrušiť registráciu na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu.

Národná banka Slovenska prihliada pri svojom rozhodnutí na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, následky a povahu zisteného nedostatku.