Koho dohliadame?

Inštitúcie na finančnom trhu, ktoré spadajú pod výkon spotrebiteľského dohľadu: 

  • banky
  • poisťovne a zaisťovne
  • inštitúcie elektronických peňazí
  • platobné inštitúcie
  • Burza cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov
  • obchodníci s cennými papiermi
  • správcovské spoločnosti a subjekty kolektívneho investovania
  • dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti
  • finanční agenti, finanční poradcovia
  • devízové miesta