Pôžičky a úvery

Aká je najvyššia prípustná výška odplaty pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi?

V zmysle § 1 nariadenia vlády SR č.  87/1995 Z. z. odplatu pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľovi (úver, pôžička poskytovaná bankou alebo nebankovým veriteľom) tvoria:

  • úrok,
  • poplatky,
  • akékoľvek iné odplatné plnenie alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov.

Odplata pri spotrebiteľských úveroch a pôžičkách nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú mieru odplaty určenú nariadením vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odplata sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok.

Najvyššia prípustná miera odplaty je stanovená ako dvojnásobok (pri lízingu s havarijným poistením je to 2,5-násobok) priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov  bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy.


Osobitne sa určuje najvyššia možná odplata pre spotrebiteľské pôžičky so splatnosťou kratšou ako 3 mesiace alebo pri sumách, ktoré nepresiahnu 100 eur. V takomto prípade je najvyššia prípustná miera odplaty stanovená na 30% ročne z požičaných peňažných prostriedkov.

 

Najvyššia prípustná výška odplaty platná pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi

pre zmluvy uzatvorené od 16.08.2016 do 15.11.2016

Zmluvná splatnosť

od 3 do 6 mesiacov vrátane

nad 6 do 12 mesiacov vrátane

nad 1 do 5 rokov vrátane

nad 5 do 10 rokov vrátane

nad 10 rokov

 

24,06 %

 

37,98 %

 

25,04%

 

20,20 %

 

7,52 %

Pre kreditné karty je najvyššia prípustná výška odplaty stanovená na 44,30%.

Najvyššia prípustná výška odplaty pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi je vypočítaná zo súhrnných informácií o údajoch o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch bankami a pobočkami zahraničných bánk ako dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov, ktoré je možné nájsť na webovom sídle MF SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6783.  

O koľko preplatíte pôžičku?

Keď uvažujete o pôžičke, nezabudnite si prepočítať, o koľko viac zaplatíte úverovej inštitúcii. Spočítajte si všetky mesačné splátky (t. j. pravidelná mesačná splátka krát celkový počet mesiacov), pripočítajte poplatok za vybavenie úveru a iné poplatky spojené s úverom. Od celkovej sumy odpočítajte požičanú čiastku. Čím menej preplatíte, tým výhodnejšie pre vás.

Čo je RPMN?

RPMN je skratka pre Ročnú Percentuálnu Mieru Nákladov. Toto číslo vyjadruje cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom ako napr. poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku a iné, prepočítané na jeden kalendárny rok. Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver lacnejší a pre spotrebiteľa výhodnejšíNezabúdajte, že porovnávať RPMN má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké, v opačnom prípade porovnávanie stráca zmysel.

Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN možno rozdeliť na dve základné skupiny:

  • jednorazové poplatky, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť na začiatku úverového vzťahu, napr. poplatok za poskytnutie a vybavenie úveru alebo poplatok za čerpanie úveru,
  • pravidelné poplatky, ktoré spotrebiteľ platí mesačne spolu so splátkou úveru, napr. poistenie úveru.  

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný.

Čo je anuitná splátka úveru?

Anuitná splátka úveru je suma, ktorú spotrebiteľ pravidelne každý mesiac spláca banke až do splatnosti úveru. Anuitná splátka sa skladá zo splátky požičanej sumy a úroku.

Čo je fixácia úrokovej sadzby?

Ide o obdobie, počas ktorého banka nesmie meniť úrokovú sadzbu. S týmto pojmom sa stretnete hlavne pri hypotekárnych úveroch. Po uplynutí fixácie banka môže pristúpiť k zmene sadzby, môže ju zvýšiť alebo znížiť v závislosti od situácie na finančnom trhu. Dĺžka fixácie je stanovená pri podpise úverovej zmluvy.

Približne 2 mesiace pred výročím fixácie banka písomne informuje klienta o zmene úrokovej sadzby pre všetky ponúkané obdobia fixácie (napr. 1, 3 a 5 rokov). Následne sa klient v stanovenom období môže rozhodnúť pre určitú fixáciu, ktorá mu bola ponúknutá, mimoriadny vklad alebo o predčasnom splatení úveru (bez poplatku). O tieto zmeny však musí klient banku požiadať v lehote stanovenej bankou pred výročím fixácie. Presný dátum dokedy tak treba urobiť býva uvedený v liste od banky.