Pôžičky a úvery

Aká je najvyššia prípustná výška odplaty pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi?

V zmysle § 1 nariadenia vlády SR č.  87/1995 Z. z. sa odplata pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľovi (úver, pôžička poskytovaná bankou alebo nebankovým veriteľom) vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok a tvoria ju:

  • úrok,
  • poplatky,
  • akékoľvek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov.

Odplata pri úveroch a pôžičkách poskytnutých spotrebiteľovi nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú výšku odplaty určenú nariadením vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Najvyššia prípustná výška odplaty pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi (s výnimkou lízingu s havarijným poistením a úverov a pôžičiek so splatnosťou kratšou ako 3 mesiace alebo ktorých výška nepresahuje 100 eur) je stanovená ako dvojnásobok  naposledy zverejnenej priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov  bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov.

Pri lízingu s havarijným poistením je najvyššia prípustná výška odplaty určená ako 2,5-násobok naposledy zverejnenej priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov.

Osobitne sa určuje najvyššia možná odplata pre spotrebiteľské úvery a pôžičky so splatnosťou kratšou ako 3 mesiace alebo pri sumách, ktoré nepresiahnu 100 eur. V takomto prípade je najvyššia prípustná výška odplaty stanovená na 30% ročne z požičaných peňažných prostriedkov.

Najvyššia prípustná výška odplaty* pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi platná pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2018 do 31.10.2018

Typ úveru alebo pôžičky

Zmluvná splatnosť

Kreditné karty

od 3 do 6 mesiacov vrátane

nad 6 do 12 mesiacov vrátane

nad 1 do 5 rokov vrátane

nad 5 do 10 rokov vrátane

nad 10 rokov

Bežné úvery a pôžičky

22,34 %

33,44 %

20,88 %

17,74 %

9,58 %

44,86 %

Lízing s havarijným poistením

27,93 %

41,80 %

26,10 %

22,18 %

11,98 %

 

Úvery a pôžičky so splatnosťou kratšou ako 3 mesiace alebo vo výške nepresahujúcej 100 eur

30%

*Najvyššia prípustná výška odplaty pre bežné úvery a pôžičky a pre lízing s havarijným poistením je vypočítaná zo súhrnných informácií o údajoch o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch bankami a pobočkami zahraničných bánk, ktoré je možné nájsť na webovom sídle MF SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6783.  

O koľko preplatíte pôžičku?

Keď uvažujete o pôžičke, nezabudnite si prepočítať, o koľko viac zaplatíte úverovej inštitúcii. Spočítajte si všetky pravidelné splátky (t. j. výška pravidelnej splátky krát celkový počet splátok), pripočítajte poplatok za vybavenie úveru a iné poplatky spojené s úverom. Od celkovej sumy odpočítajte požičanú čiastku. Čím menej preplatíte, tým výhodnejšie pre vás.

Čo je RPMN?

RPMN je skratka pre Ročnú Percentuálnu Mieru Nákladov. Toto číslo vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom ako napr. poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku, a iné, prepočítané na jeden kalendárny rok. Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejšíNezabúdajte, že porovnávať RPMN má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké, v opačnom prípade porovnávanie stráca zmysel.

Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN možno rozdeliť na dve základné skupiny:

  • jednorazové poplatky, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť na začiatku alebo v priebehu úverového vzťahu, napr. poplatok za poskytnutie a vybavenie úveru alebo poplatok za čerpanie úveru,
  • pravidelné poplatky, ktoré spotrebiteľ platí mesačne spolu so splátkou úveru alebo v akejkoľvek inej periodicite (štvrťročne, ročne, ...), napr. poistenie úveru.  

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve alebo je v zmluve uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti pôžičke alebo úveru prislúcha, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný. Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj v prípade, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie!).

Čo je anuitná splátka úveru?

Anuitná splátka úveru je suma v rovnakej výške, ktorú spotrebiteľ pravidelne spravidla mesačne spláca banke alebo veriteľovi. Anuitná splátka sa skladá zo splátky požičanej sumy a úroku, pričom pomer splátky požičanej sumy a úroku sa v rámci jednotlivých anuitných splátok mení. V počiatočných obdobiach splácania tvorí úrok vždy väčšiu časť anuitnej splátky než v pokročilejších štádiách splácania, nakoľko výška úroku sa vyčísľuje pri každej splátke z aktuálneho zostatku nesplatenej časti úveru, ktorá sa postupne po každej splátke znižuje. Výška anuitnej splátky sa môže zmeniť v prípade, ak je zmena výšky splátky dohodnutá v zmluve alebo ak v priebehu splácania úveru dôjde k udalostiam, ktoré môžu  ovplyvniť výšku splátky, napr. zmena úrokovej sadzby pri uplynutí doby fixácie alebo mimoriadna splátka.

Čo je fixácia úrokovej sadzby?

Ide o obdobie, počas ktorého banka nesmie meniť úrokovú sadzbu. S týmto pojmom sa stretnete hlavne pri hypotekárnych úveroch. Po uplynutí fixácie banka môže pristúpiť k zmene sadzby, môže ju zvýšiť alebo znížiť v závislosti od situácie na finančnom trhu. Dĺžka fixácie je stanovená pri podpise úverovej zmluvy.

Približne 2 mesiace pred výročím fixácie banka písomne informuje klienta o zmene úrokovej sadzby pre všetky ponúkané obdobia fixácie (napr. 1, 3 a 5 rokov). Následne sa klient v stanovenom období môže rozhodnúť, či novú úrokovú sadzbu prijme alebo predčasne splatí úver (bez poplatku). Žiadosť o predčasné splatenie musí klient banke zaslať najneskôr mesiac pred uplynutím doby fixácie. Presný dátum, dokedy tak treba urobiť, býva uvedený v liste od banky.