Poistenie automobilov

Povinné zmluvné poistenie: odmietanie poistného plnenia z poškodených čelných skiel

Prasknuté čelné sklo patrí medzi najčastejšie typy poškodenia vozidiel na našich cestách.  V prípade, že viete presne určiť, kto vám vaše čelné sklo poškodil, ide o prípad tzv. odleteného kamienka z idúceho vozidla, je vhodné zastaviť toto vozidlo, spísať Správu o nehode, určiť vinníka a iné skutočnosti. V prípade, že obaja máte splnenú zákonnú povinnosť a uzatvorené PZP, máte právo proklamovať poškodenie „odskočeného kamienka spod kolesa". 

Ak vám poisťovňa odmietne nahradiť škodu na čelnom skle, hoci je vinník známy, tak vašou možnosťou je domáhať sa tejto náhrady škody súdnou cestou. K tejto veci vydala NBS stanovisko dňa 16. júla 2013.

Na čo si dávať pozor pri zmene poistenia automobilu

1. Výpoveď
Najčastejším spôsobom zániku poistnej zmluvy  je výpoveď ku koncu poistného obdobia. Poistná zmluva zaniká ku koncu poistného obdobia v prípade, že vaša výpoveď bude doručená poisťovni minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak teda máte poistnú zmluvu uzatvorenú od 1. januára, tak výpoveď musíte doručiť do poisťovne do 19. novembra. Pozor, v tento deň nestačí poslať výpoveď poštou, je to posledný možný deň doručenia vašej výpovede do poisťovne. Ak nepodáte výpoveď v stanovenej lehote, ostávate v pôvodnej poisťovni ďalší rok/ďalšie poistné obdobie.

Ak ste stihli doručiť výpoveď poisťovni v stanovenom termíne, máte možnosť poistiť sa v inej poisťovni. Novú poistnú zmluvu stačí uzatvoriť tesne pred skončením platnosti tej starej, vypovedanej, zmluvy.

Ak zistíte, že práve je posledný deň, keď možno doručiť výpoveď poisťovni, vyplnenú a vytlačenú výpoveď osobne odneste priamo na najbližšie obchodné miesto poisťovne, prípadne, ak to určujú všeobecné poistné podmienky, priamo na centrálu (sídlo) poisťovne a pýtajte si od preberajúcej osoby potvrdenie o doručení a prijatí výpovede. Toto potvrdenie vám bude slúžiť ako doklad v prípade budúcich možných nezrovnalostí.

2. Neplatenie poistného
Poistná zmluva môže zaniknúť aj z dôvodu neplatenia poistného. Podstatnou okolnosťou, ktorá podmieňuje zánik poistnej zmluvy pre neplatenie poistného je kvalifikovaná výzva poisťovateľa (musí obsahovať informáciu o dlžnom poistnom a skutočnosť, že v prípade neuhradenia dlžného poistného v lehote 1 mesiac od doručenia tejto výzvy vaša poistná zmluva zanikne). Ak do jedného mesiaca od prevzatia predmetnej výzvy neuhradíte celú sumu dlžného poistného (nestačí len časť poistného), vaša poistná zmluva  automaticky zanikne uplynutím jednomesačnej lehoty. V tomto prípade má poisťovňa nárok na poistné do doby uplynutia jednomesačnej lehoty podľa kvalifikovanej výzvy.

3. Neplatenie poistného pri povinnom zmluvnom poistení
Odlišný spôsob zániku poistnej zmluvy pre neplatenie poistného platí v prípade povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, PZP zanikne uplynutím tejto lehoty. V prípade PZP teda poisťovňa nezasiela žiadnu kvalifikovanú výzvu. Ak vaša poistná zmluva zanikne pre neplatenie poistného, ste povinný uzatvoriť PZP na zostávajúcu časť poistného obdobia u toho istého poisťovateľa. Poistná zmluva uzatvorená s iným poisťovateľom by bola zo zákona neplatná.

Príklad: Poistná zmluva bola účinná od 1. januára. Splatnosť poistného bola určená na 1. január. Do 1. februára  ste neuhradili poistné. Poistná zmluva zanikla pre neplatenie poistného dňa 1. februára.  Na obdobie od 1. februára do 31. decembra ste povinný uzatvoriť PZP v tej istej poisťovni.