Čo má obsahovať sťažnosť

Vaša sťažnosť musí obsahovať tieto náležitosti  a prílohy, v opačnom prípade sa nemôže začať s vybavovaním sťažnosti:

 • podávateľ sťažnosti -  meno, priezvisko (príp. obchodné meno) a adresa,

 • finančná inštitúcia proti ktorej je podávaná sťažnosť - názov spoločnosti, prípadne meno konkrétneho zamestnanca,

 • vec, ktorej sa sťažnosť týka - opis konania finančnej inštitúcie, na ktorú sa sťažujete s uvedením toho, čo sťažnosťou sledujete a čoho sa domáhate,

 • pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,

 • podpis podávateľa sťažnosti,

 • prílohy - k sťažnosti je potrebné priložiť listiny, ktoré má podávateľ k dispozícií a týkajú sa sťažnosti. Ide napríklad o kópie zmlúv, všeobecné obchodné podmienky, mailová a listová komunikácia s príslušnou finančnou inštitúciou a iné dôkazné dokumenty, ktoré pomôžu NBS lepšie porozumieť podaniu a rýchlejšie prešetriť sťažnosť.  

 • Ak sťažnosť podávate ako zástupca na základe plnej moci, priložte aj písomné plnomocenstvo. Podpis splnomocniteľa nemusí byť úradne osvedčený.

  Pre urýchlenie komunikácie odporúčame uviesť aj váš telefónny kontakt a emailovú adresu.

  Anonymnú sťažnosť, v ktorej podávateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu, NBS nevybaví.

  NBS neprijíma podania ústnou formou, ani neposkytuje právne poradenstvo pri sporoch s dohliadanými subjektmi.

  NBS nemá kompetenciu rozhodovať spory medzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi - to znamená, že neskúma zmluvné vzťahy medzi klientom a finančnou inštitúciou, ale skúma, či došlo/nedošlo k porušeniu niektorého zo zákonov, ktorých uplatňovanie NBS dohliada.  Len súd môže rozhodnúť v prípade sporu o plnenie zo zmluvy medzi klientom a dohliadaným subjektom.