Prehľad usmernení Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority - ESMA) v oblasti trhu cenných papierov prijatých Národnou bankou Slovenska


Usmernenie ESMA(v anglickom jazyku)

Usmernenie ESMA(v slovenskom jazyku)

 

Dátum oznámenia implementácie usmernenia ESMA 

Spôsob implementácie usmernenia ESMA

(zverejnený na webovom sídle NBS)

Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID)

 

Reference:

2013/606

 

Usmernenie ESMA z 3. júna 2013 č. 2013/606 - Politiky a postupy odmeňovania (MiFID)

 

 

29.11.2013

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2013 č. 3/2013 pre finančné inštitúcie poskytujúce investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zásadám odmeňovania

 

Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges

 

Reference:

2013/1390

Usmernenie ESMA z 3. októbra 2013 č. 2013/1390 - Usmernenia a odporúčania k písomným dohodám medzi členmi kolégií centrálnych protistrán 18.10.2013 na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines on key concepts of the AIFMD

 

Reference:

2013/611

Usmernenie ESMA z 13. augusta 2013 č. 2013/611 - Usmernenia o hlavných pojmoch smernice o správcoch AIF 18.10.2013 na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines and Recommendations on the Scope of the CRA Regulation

 

Reference:

2013/720

Usmernenie ESMA zo 17. júna 2013 č. 2013/720 - Usmernenia a odporúčania k rozsahu nariadenia o ratingových agentúrach 18.10.2013 na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines and Recommendations for establishing consistent, efficient and effective assessments of interoperability arrangements

 

Reference:

2013/322

 

Usmernenie ESMA z 10. júna 2013 č. 2013/322 -Usmernenia a odporúčania na zavedenie jednotných, efektívnych a účinných posúdení dohôd o interoperabilite 18.10.2013 na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA

Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD

 

Reference:

2013/232

 

 

Usmernenie ESMA z 3. júla 2013 č. 2013/232 - Usmernenia o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov

 

 

 

 

 

15.8.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčanie

Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska

zo 14. augusta 2013 č. 1/2013

pre správcovské spoločnosti k zásadám odmeňovania

Guidelines on Exemption for market making activities and primary market operations under the Short selling regulation

 

Reference:

2013/74

 

 

 

 

Usmernenie ESMA z 2. apríla 2013 č. 2013/74 - Výnimka pre činnosti tvorby trhu a operácie na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

 

28.5.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodické usmernenie

Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska

z 24. mája 2013 č. 1/2013

k výnimkám pre činnosti tvorby trhu a operáciám na primárnom trhu podľa

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji

nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

 

Guidelines on ETFs and other UCITS issues

 

Reference:

2012/832

 

Usmernenie ESMA z 18. decembra 2012 č. 2012/832 - Usmernenia o fondoch obchodovateľných na burze a iných otázkach súvisiacich s UCITS

 

 

18.2.2013

na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA

 

 

Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements

 

Reference:

2012/388

 

Usmernenie ESMA z 28. septembra 2012 č. 2012/388 - Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek MiFID týkajúcich sa vykonávania funkcie dodržiavania (compliance)

 

26.11.2012

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2012 č. 4/2012 k určitým aspektom požiadaviek MiFID týkajúcim sa vykonávania funkcie dodržiavania - compliance

 

Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements

 

Reference:

2012/387

 

Usmernenie ESMA z 21. augusta 2012 č. 2012/387 - Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek vhodnosti podľa MiFID

 

19.10.2012

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. októbra 2012 č. 3/2012 k určitým aspektom požiadaviek vhodnosti podľa MiFID

 

Guidelines on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS

 

Reference:

2012/197

 

Usmernenie ESMA z 28. marca 2012 č. 2012/197 - Usmernenia o meraní rizika a výpočte celkového rizika pre určité typy štruktúrovaných PKIPCP

 

29.5.2012

na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA

 

 

Guidelines  - Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms,

investment firms and competent authorities

 

Reference:

2011/456

 

 

Usmernenie ESMA z 24. februára 2012 č. 2011/456  - Systémy a kontroly v prostredí automatizovaného obchodovania pre

obchodné platformy, investičné spoločnosti a príslušné orgány

 

24.4.2012

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 2012 č. 6/2012k systémom a kontrolným mechanizmom v prostredí automatizovaného obchodovania pre organizátora obchodnej platformy a obchodníka s cennými papiermi