Právo Európskej únie

 

Názov dokumentu Viac informácií
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1833 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ spresnením kritérií na určenie toho, kedy sa má činnosť považovať za vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti na úrovni skupiny Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1783 z 2. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy obsahujúce vzorový dokument pre dohody o spolupráci s tretími krajinami Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1383 z 15. júna 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/990, pokiaľ ide o požiadavky na aktíva prijaté fondmi peňažného trhu v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1456 z 2. júna 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 stanovením podmienok, za ktorých sa obchodné podmienky zúčtovacích služieb pre mimoburzové deriváty považujú za spravodlivé, primerané, nediskriminačné a transparentné Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/955 z 27. mája 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156, pokiaľ ide o formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/962 zo 6. mája 2021, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie podľa článku 89 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1415 z 5. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa spolupráce, výmeny informácií a oznamovacích povinností medzi príslušnými orgánmi a orgánmi ESMA, EBA a EIOPA Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1255 z 21. apríla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013, pokiaľ ide o riziká ohrozujúce udržateľnosť a faktory udržateľnosti, ktoré majú zohľadňovať správcovia alternatívnych investičných fondov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1254 z 21. apríla 2021, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1253 z 21. apríla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti, rizík ohrozujúcich udržateľnosť a preferencií z hľadiska udržateľnosti do určitých organizačných požiadaviek a podmienok výkonu činnosti investičných spoločností Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/557 z 31. marca 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/822 z 24.marca 2021, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) č. 1003/2013 a (EÚ) 2019/360, pokiaľ ide o ročné poplatky za dohľad, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov za rok 2021 Detail dokumentu
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/897 zo 4. marca 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o formát oznamovania príslušným orgánom dohľadu a spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/896 z 24. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o dodatočné informácie na účely konvergencie oznamovania orgánom dohľadu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/895 z 24. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o intervenciu v súvislosti s produktom Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/337 zo 16. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o používanie jednotného elektronického formátu vykazovania ročných finančných správ, v záujme podpory pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/168 z 10. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité spotové devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhrad pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje, a nariadenie (EÚ) č. 648/2012 Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/732 z 26. januára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 667/2014, pokiaľ ide o obsah spisu, ktorý má vyšetrujúci úradník predložiť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, právo byť vypočutý v súvislosti s predbežnými rozhodnutiami a ukladanie pokút a pravidelných platieb penále Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/731 z 26. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré centrálnym protistranám z tretích krajín alebo súvisiacim tretím stranám ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/237 z 21. decembra 2020, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovaných nariadeniach (EÚ) 2015/2205, (EÚ) 2016/592 a (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv Detail dokumentu
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>