Právo Európskej únie

 

Názov dokumentu Viac informácií
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1783 z 2. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy obsahujúce vzorový dokument pre dohody o spolupráci s tretími krajinami Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/955 z 27. mája 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156, pokiaľ ide o formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/822 z 24.marca 2021, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) č. 1003/2013 a (EÚ) 2019/360, pokiaľ ide o ročné poplatky za dohľad, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov za rok 2021 Detail dokumentu
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/897 zo 4. marca 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o formát oznamovania príslušným orgánom dohľadu a spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/896 z 24. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o dodatočné informácie na účely konvergencie oznamovania orgánom dohľadu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/895 z 24. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o intervenciu v súvislosti s produktom Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/337 zo 16. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o používanie jednotného elektronického formátu vykazovania ročných finančných správ, v záujme podpory pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/168 z 10. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité spotové devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhrad pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje, a nariadenie (EÚ) č. 648/2012 Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/732 z 26. januára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 667/2014, pokiaľ ide o obsah spisu, ktorý má vyšetrujúci úradník predložiť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, právo byť vypočutý v súvislosti s predbežnými rozhodnutiami a ukladanie pokút a pravidelných platieb penále Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/731 z 26. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré centrálnym protistranám z tretích krajín alebo súvisiacim tretím stranám ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/237 z 21. decembra 2020, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovaných nariadeniach (EÚ) 2015/2205, (EÚ) 2016/592 a (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/236 z 21. decembra 2020, ktorým sa menia technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o načasovanie začatia uplatňovania určitých postupov riadenia rizík na účely výmeny kolaterálu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/529 z 18. decembra 2020, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy, ktorými sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/583, pokiaľ ide o úpravu prahových hodnôt likvidity a obchodných percentilov používaných na určenie objemu špecifického pre nástroj, ktorý je uplatniteľný na určité nekapitálové nástroje Detail dokumentu
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/473 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovanie rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/528 zo 16. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o minimálny informačný obsah dokumentu, ktorý sa má uverejniť na účely výnimky z prospektu v súvislosti s prevzatím prostredníctvom ponuky na výmenu, zlúčením a splynutím alebo rozdelením Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/527 z 15. decembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o prahové hodnoty pre týždenné podávanie správ o pozíciách Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/70 z 23. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229 o regulačných technických predpisoch týkajúcich sa disciplíny pri vyrovnaní, pokiaľ ide o nadobudnutie jeho účinnosti Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1406 z 2. októbra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy výmeny informácií a spolupráce medzi príslušnými orgánmi, orgánom ESMA, Komisiou a ďalšími subjektmi podľa článku 24 ods. 2 a článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a formuláre na takúto výmenu informácií a spoluprácu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1732 z 18. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom sekuritizačných údajov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2145 z 1. septembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 876/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zmeny týkajúce sa zloženia, fungovania a riadenia kolégií centrálnych protistrán Detail dokumentu
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>