Právo Európskej únie

 

Názov dokumentu Viac informácií
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/473 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovanie rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/168 z 10. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité spotové devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhrad pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje, a nariadenie (EÚ) č. 648/2012 Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/237 z 21. decembra 2020, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovaných nariadeniach (EÚ) 2015/2205, (EÚ) 2016/592 a (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/236 z 21. decembra 2020, ktorým sa menia technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o načasovanie začatia uplatňovania určitých postupov riadenia rizík na účely výmeny kolaterálu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/70 z 23. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229 o regulačných technických predpisoch týkajúcich sa disciplíny pri vyrovnaní, pokiaľ ide o nadobudnutie jeho účinnosti Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1406 z 2. októbra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy výmeny informácií a spolupráce medzi príslušnými orgánmi, orgánom ESMA, Komisiou a ďalšími subjektmi podľa článku 24 ods. 2 a článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a formuláre na takúto výmenu informácií a spoluprácu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1732 z 18. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom sekuritizačných údajov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2145 z 1. septembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 876/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zmeny týkajúce sa zloženia, fungovania a riadenia kolégií centrálnych protistrán Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1818 zo 17. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/1011 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o minimálne normy pre referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1817 zo 17. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o minimálny obsah vysvetlenia vo vyhlásení o referenčnej hodnote týkajúceho sa toho, ako sa environmentálne, sociálne a správne faktory odzrkadľujú v metodike referenčnej hodnoty Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1816 zo 17. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o vysvetlenie vo vyhlásení o referenčnej hodnote týkajúce sa toho, ako sa environmentálne, sociálne a správne faktory odzrkadľujú v jednotlivých poskytnutých a uverejnených referenčných hodnotách Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1304 zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o minimálne skutočnosti, ktoré má orgán ESMA posúdiť pri posudzovaní žiadostí centrálnych protistrán z tretích krajín o porovnateľné dodržiavanie požiadaviek, a postupy a podmienky týkajúce sa tohto posúdenia Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1303 zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o kritériá, ktoré by mal orgán ESMA zohľadniť pri určení toho, či je centrálna protistrana usadená v tretej krajine systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1302 zo 14. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1273 zo 4. júna 2020, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2019/980, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1272 zo 4. júna 2020, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2019/979, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1212 z 8. mája 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní Detail dokumentu
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2176 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1230 z 29. novembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určujú podrobnosti žiadosti o registráciu archívu sekuritizačných údajov a podrobnosti zjednodušenej žiadosti o rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov Detail dokumentu
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>