Právo Európskej únie

 

Názov dokumentu Viac informácií
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/564 z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/565 z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/397  z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/396  z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE(EÚ) 2018/1889 zo 4. decembra 2018 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/708  zo 17. apríla 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzor, ktorý majú používať správcovia fondov peňažného trhu pri podávaní správ príslušným orgánom, ako je stanovené v článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/292 z 26. februára 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formuláre na výmenu informácií a pomoc medzi príslušnými orgánmi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2241 zo 6. decembra 2017 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/480 zo 4. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o finančných derivátových nástrojoch výlučne na účely hedžingu, dostatočnej životnosti európskych dlhodobých investičných fondov, kritériách na posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich a na ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať, a o typoch a charakteristikách služieb, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom Detail dokumentu
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2189 z 24. novembra 2017, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2450, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na predkladanie informácií orgánom dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2417 zo 17. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obchodovacej povinnosti pre niektoré deriváty Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/63 z 26. septembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/571, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2155 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2359 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2358 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2194 zo 14. augusta 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o súborné pokyny Detail dokumentu
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1946 z 11. júla 2017, ktorým sa dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úplného zoznamu informácií, ktoré majú navrhovaní nadobúdatelia zahrnúť do oznámenia o navrhovanom nadobudnutí kvalifikovanej účasti v investičnej spoločnosti Detail dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1800 z 29. júna 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 151/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 Detail dokumentu
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1158 z 29. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a spôsoby výmeny informácií príslušných orgánov s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy podľa článku 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 Detail dokumentu
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>