Právo Európskej únie

 

Názov dokumentu Viac informácií
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2100 z 30. septembra 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizácie taxonómie, ktorá sa má používať pri jednotnom elektronickom formáte vykazovania Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/447 zo 16. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa špecifikácie kritérií na určenie toho, ktoré opatrenia primerane zmierňujú kreditné riziko protistrany v súvislosti s krytými dlhopismi a sekuritizáciami, a ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2015/2205 a (EÚ) 2016/1178 Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/448 zo 17. decembra 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o špecifikáciu zaobchádzania s OTC derivátmi v súvislosti s určitými jednoduchými, transparentnými a štandardizovanými sekuritizáciami na účely hedžingu Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2099 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy a príslušné orgány na povoľovanie centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1866 z 3. júla 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653 s cieľom zosúladiť prechodný mechanizmus pre tvorcov PRIIP, ktorí ponúkajú podielové listy ako podkladové investičné možnosti, uvedený v článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 s predĺženým obdobím platnosti výnimky podľa uvedeného článku Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014?o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011?o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847?o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1868 z 28. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zosúladiť obchodovanie s kvótami formou aukcie s pravidlami EU ETS na obdobie rokov 2021 až 2030 a s klasifikáciou kvót ako finančných nástrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/822 z 24.marca 2021, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) č. 1003/2013 a (EÚ) 2019/360, pokiaľ ide o ročné poplatky za dohľad, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov za rok 2021 Detail dokumentu
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/897 zo 4. marca 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o formát oznamovania príslušným orgánom dohľadu a spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/896 z 24. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o dodatočné informácie na účely konvergencie oznamovania orgánom dohľadu Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/895 z 24. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o intervenciu v súvislosti s produktom Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/337 zo 16. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o používanie jednotného elektronického formátu vykazovania ročných finančných správ, v záujme podpory pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 Detail dokumentu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/168 z 10. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité spotové devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhrad pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje, a nariadenie (EÚ) č. 648/2012 Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/732 z 26. januára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 667/2014, pokiaľ ide o obsah spisu, ktorý má vyšetrujúci úradník predložiť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, právo byť vypočutý v súvislosti s predbežnými rozhodnutiami a ukladanie pokút a pravidelných platieb penále Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/731 z 26. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré centrálnym protistranám z tretích krajín alebo súvisiacim tretím stranám ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/237 z 21. decembra 2020, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovaných nariadeniach (EÚ) 2015/2205, (EÚ) 2016/592 a (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/236 z 21. decembra 2020, ktorým sa menia technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o načasovanie začatia uplatňovania určitých postupov riadenia rizík na účely výmeny kolaterálu Detail dokumentu
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/473 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovanie rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt Detail dokumentu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/528 zo 16. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o minimálny informačný obsah dokumentu, ktorý sa má uverejniť na účely výnimky z prospektu v súvislosti s prevzatím prostredníctvom ponuky na výmenu, zlúčením a splynutím alebo rozdelením Detail dokumentu
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>