SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácií požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/E

Európsky parlament a Rada Európskej únie

Úradný vestník Európskej únie

31.12.2004

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Najnovšie konsolidované znenie smernice

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.

Späť na úvodnú stránku zoznamu