NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES

Európsky parlament a Rada Európskej únie

Úradný vestník Európskej únie

15.12.2010

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 1. januára 2011 s výnimkou článku 76 a článku 77 ods. 1 a 2, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Orgán pre cenné papiere a trhy sa zriadi 1. januára 2011.

Najnovšie konsolidované znenie nariadenia

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.

Späť na úvodnú stránku zoznamu