Usmernenie ESMA z 10. júna 2013 č. ESMA/2013/322 - Usmerenenia a odporúčania na zavedenie jednotných, efektívnych a účinných posúdení dohôd o interoperabilite

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

10.6.2013

/Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines and Recommendations for establishing consistent, efficient and effective assessments of interoperability arrangements

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.

Späť na úvodnú stránku zoznamu