Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky

webové sídlo Národnej banky Slovenska

23.12.2001

podľa stavu k 3.9.2019

Nové znenie zákona o cenných papieroch  najdete v časti legislatíva - úplné znenie zákona o cenných papieroch  (č. 566/2001):
https://www.nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-zakonov-patriacich-do-kompetencie-nbs

Späť na úvodnú stránku zoznamu