Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky

Právny a informačný portál Slov-Lex

1.8.2021

podľa stavu k 1. 8. 2021

Znenie zákona o cenných papieroch nájdete v časti legislatíva - úplné znenie zákona o cenných papieroch  (č. 566/2001):
https://www.nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-zakonov-patriacich-do-kompetencie-nbs

Späť na úvodnú stránku zoznamu