Usmernenia ESMA z 20. decembra 2018 č. ESMA70-145-1008 – Guidelines on non-significant benchmarks (Final Report)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

20.12.2018

-

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on non-significant benchmarks (Final Report)

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.

Späť na úvodnú stránku zoznamu