NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/834 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch nezúčtovaných centrálnou protistranou, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov

Európsky parlament, Rada Európskej únie

Úradný vestník Európskej únie

28.5.2019

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti s týmito výnimkami: a) ustanovenia uvedené v článku 1 bodoch 10 a 11 tohto nariadenia týkajúce sa článku 38 ods. 6 a 7 a článku 39 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa uplatňujú od 18. decembra 2019; b) ustanovenia uvedené v článku 1 bode 7 písm. b) tohto nariadenia týkajúce sa článku 9 ods. 1a až 1d nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa uplatňujú od 18. júna 2020; c) ustanovenia uvedené v článku 1 bode 2 písm. b) a bode 20 tohto nariadenia týkajúce sa článku 4 ods. 3a a článku 78 ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa uplatňujú od 18. júna 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.

Späť na úvodnú stránku zoznamu