Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky

Právny a informačný portál Slov-Lex

1.1.2020

podľa stavu k 1. 1. 2020

Znenie zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov nájdete v časti legislatíva - úplné znenie zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (č. 129/2010):

https://www.nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-zakonov-patriacich-do-kompetencie-nbs

Späť na úvodnú stránku zoznamu