DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/463 z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Úradný vestník Európskej únie

22.3.2019

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (EÚ) 2015/2365 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).

Späť na úvodnú stránku zoznamu