DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1643 z 13. júla 2018 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určuje obsah vyhlásenia o referenčnej hodnote, ktoré má uverejniť správca referenčnej hodnoty, a prípady, v ktorých sa požadujú aktualizácie uvedeného vyhlásenia

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Úradný vestník Európskej únie

5.11.2018

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 25. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).

Späť na úvodnú stránku zoznamu