DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/667 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178 s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Úradný vestník Európskej únie

29.4.2019

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu:  Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).

Späť na úvodnú stránku zoznamu