DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1638 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje, ako zabezpečiť, aby boli vstupné údaje primerané a overiteľné, a vnútorné postupy dohľadu a overovania prispievateľa, ktorých zavedenie musí správca kritickej alebo významnej referenčnej hodnoty zabezpečiť, ak vstupnými údajmi prispieva útvar front office

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Úradný vestník Európskej únie

5.11.2018

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 25. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).

Späť na úvodnú stránku zoznamu