DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/462 z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Úradný vestník Európskej únie

22.3.2019

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (EÚ) č. 600/2014 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu:  Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).

Späť na úvodnú stránku zoznamu