DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/64 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 s cieľom uviesť, ako sa kritériá uvedené v článku 20 ods. 1 písm. c) bode iii) majú uplatňovať na účely posúdenia, či by v dôsledku určitých udalostí mohlo dôjsť k významnému a negatívnemu dosahu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Úradný vestník Európskej únie

17.1.2018

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).

Späť na úvodnú stránku zoznamu