DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1641 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú informácie, ktoré majú poskytnúť správcovia kritických alebo významných referenčných hodnôt a ktoré sa týkajú metodiky používanej na určenie referenčnej hodnoty, interného preskúmania a schválenia metodiky a postupov pre uskutočňovanie podstatných zmien metodiky

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Úradný vestník Európskej únie

5.11.2018

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 25. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).

Späť na úvodnú stránku zoznamu