SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) - prepracované znenie (tzv. smernica UCITS IV)

Európsky parlament a Rada Európskej únie

Úradný vestník Európskej únie

17.11.2009

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Ustanovenia uvedené v druhom pododseku prvého bodu článku 118 smernice sa uplatňujú od 1. júla 2011.

Táto smernica je určená členským štátom.

Najnovšie konsolidované znenie smernice

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.

Späť na úvodnú stránku zoznamu