Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 30. januára 2017 č. 1/2017, k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom

Národná banka Slovenska

Vestník Národnej banky Slovenska

1.2.2017

Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo vestníku Národnej banky Slovenska.

Metodické usmernenie bolo vydané vo Vestníku NBS (Čiastka 2) 1. 2. 2017 http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/MU_1_2017.pdf

Späť na úvodnú stránku zoznamu