NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/630 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách

Európsky parlament, Rada Európskej únie

Úradný vestník Európskej únie

25.4.2019

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.

Späť na úvodnú stránku zoznamu