Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky

Právny a informačný portál Slov-Lex

1.8.2008

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016.

 

Späť na úvodnú stránku zoznamu