NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Európsky parlament a Rada Európskej únie

Úradný vestník Európskej únie

23.12.2015

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 12. januára 2016 s výnimkou ustanovení uvedených v článku 33 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.

Späť na úvodnú stránku zoznamu