Regulačný sandbox

je platforma, ktorá umožňuje účastníkovi na základe konzultácií s NBS nastaviť finančnú inováciu v súlade s reguláciou a prakticky ju otestovať na slovenskom finančnom trhu. Cieľom platformy je uľahčiť implementáciu inovácií na Slovensku.

Regulačný sandbox je otvorený od 1.januára 2022.

Kontakt: sandbox[at]nbs.sk

Pravidlá fungovania regulačného sandboxu.pdf

 

Účastníkom regulačného sandboxu môže byť

 • dohliadaný subjekt
 • zahraničný dohliadaný subjekt
 • žiadateľ o povolenie
 • poskytovateľ služieb
 • budúci dohliadaný subjekt

spať

 

Kritériá na vstup do regulačného sandboxu

 • pripravenosť záujemcu na účasť v regulačnom sandboxe a finančnej inovácie na testovanie
 • existencia potreby testovania
 • inovatívnosť
 • pozitívne dopady na klientov na slovenskom finančnom trhu a neexistencia významných negatívnych dopadov na finančnú stabilitu v Slovenskej republike

NBS posudzuje splnenie všetkých kritérií podľa Metodiky na posudzovanie kritérií na vstup do regulačného sandboxu.

NBS umožní záujemcovi vstúpiť do regulačného sandboxu, ak

 • je bezúhonný
 • predmetom konzultácie je uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti NBS
 • záujemca spĺňa všetky kritériá na vstup do regulačného sandboxu

spať

 

Ako funguje

Účasť v regulačnom sandboxe má tieto fázy

Prípravná fáza

Fáza testovania

Ukončenie účasti v regulačnom sandboxe

spať

 

Prihláška do regulačného sandboxu

 • záujemca doručí do NBS vyplnenú prihlášku v listinnej (.docx) alebo elektronickej podobe
 • NBS potvrdí prijatie prihlášky, vykoná posúdenie formálnych a obsahových náležitostí, v prípade potreby vyzve na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie prihlášky
 • NBS zorganizuje informačné stretnutie, kde získa podrobnejšie informácie o záujemcovi a o prihláške
 • najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej prihlášky NBS oznámi, či umožní / neumožní záujemcovi vstúpiť do regulačného sandboxu (lehota dvoch mesiacov sa nevzťahuje na subjekt, ktorý má záujem o cezhraničné testovanie)

spať

 

FAQ

Ako doručiť prihlášku do NBS?

Aký je rozdiel medzi inovačným hubom a regulačným sandboxom?

Prečo podať prihlášku do regulačného sandboxu?

Kedy je možné podať prihlášku?

Ako prebieha ukončenie účasti v regulačnom sandboxe?

Za akých podmienok je možné testovať cezhranične vo viacerých regulačných sandboxoch?

Aké informácie o účastníkovi NBS zverejňuje?

spať

 

Spolupráca s FinTechmi

Mnohé dohliadané subjekty a FinTechy majú záujem spolupracovať na implementácii finančných inovácií, ale často o sebe navzájom nevedia. NBS preto vytvára Databázu záujemcov o spoluprácu, kde môžu slovenské dohliadané subjekty prejaviť záujem o spoluprácu s FinTechmi.

Prihláste sa k spolupráci s FinTechmi!

Pokiaľ ste dohliadaným subjektom a ste otvorení spolupráci s poskytovateľmi služieb*, vyplňte, prosím, kontaktný elektronický formulár.

* Poskytovateľom služieb je tretia strana, ktorá na základe zmluvy o zverení činností ( „zmluva o outsourcingu") uzatvorenej s dohliadaným subjektom, uplatňuje postup, poskytuje službu alebo vykonáva činnosť alebo ich časť, na ktoré je podľa osobitného predpisu oprávnený dohliadaný subjekt.

FinTechy, ktoré majú záujem o spoluprácu, môžu kontaktovať priamo dohliadané subjekty uvedené v Databáze.

spať