• Úvod
  • Dohľad nad finančným ...

FinTech slovník

Národná banka Slovenska zostavila zoznam často používaných FinTech pojmov a ich definícií. Jeho cieľom je prispieť k ich jednotnému používaniu.

Slovník obsahuje definície zo zdrojov uvedených na konci stránky.

VýrazPopis
Algoritmus súbor výpočtových pravidiel, podľa ktorých treba postupovať pri riešení matematického problému. V ostatnom čase sa termín začal používať v zmysle procesu, ktorý zväčša vykonáva počítač.
AML/CFT boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.
Analýza tonality metóda na meranie negativity časti textu počítaním výrazov s negatívnou konotáciou.
Asset-backed token digitálne zastúpenie skutočného aktíva alebo príjmu.
Big Data ukladanie a analýzy veľkých alebo komplikovaných súborov údajov s použitím rôznych techník vrátane umelej inteligencie.
Biometria technológie biometrickej autentifikácie sú založené na meraní jedinečných a stabilných biometrických prvkov osoby a ich porovnávaní s autorizovanými biometrickými vzorkami tejto osoby. Príklady implementácií na používanie biometrie na overenie totožnosti zákazníkov zahŕňajú overovanie založené na odtlačkoch prstov zákazníka, rozpoznávanie hlasu, overovanie biometrických podpisov, bankomaty využívajúce rozpoznávanie tváre.
Blockchain forma technológie distribuovaných záznamov (DLT), v ktorej sú podrobnosti o transakciách uchovávané v reťazci pozostávajúcom z blokov informácií. Blok nových informácií je pripojený do reťazca už existujúcich blokov prostredníctvom počítačového procesu, ktorým sa transakcie potvrdzujú.
CDD (Customer Due Diligence) povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi. Ide o postup, pri ktorom povinné osoby zhromažďujú a hodnotia príslušné informácie o zákazníkovi v zmysle právnych predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí, z hľadiska možného rizika alebo činností spojených s praním špinavých peňazí / financovaním terorizmu.
Chatbots virtuálne asistenčné programy, ktoré komunikujú s užívateľmi v prirodzenom jazyku.
Cloud computing inovácia v oblasti výpočtovej techniky, ktorá umožňuje používanie online siete („cloud“) hostiteľských procesorov s cieľom zvýšiť rozsah a flexibilitu výpočtovej kapacity.
Cloud services služby poskytované pomocou cloud computingu, teda modelu umožňujúceho všadeprítomný, pohodlný sieťový prístup na požiadanie k spoločne využívaným prostriedkom výpočtovej techniky (napr. siete, servery, úložisko, aplikácie a služby), ktorý sa môže je možné rýchlo rýchlo zriadiť a zrušiť s minimálnou potrebou riadenia a minimálnou interakciou s poskytovateľom služby.
Crowdfunding spôsob alternatívneho financovania iniciatív (projektov) jednotlivcov a spoločností. Má spravidla podobu online kampaní a môže sa zameriavať tak na neziskové, ako aj podnikateľské aktivity. Tento pojem označuje získavanie prostriedkov od veľkej skupiny osôb (tzv. podporovateľov) rôznymi spôsobmi za účelom financovania projektov, resp. obchodných zámerov konkrétnych osôb (tzv. majiteľov projektov).
Digitálna peňaženka elektronická aplikácia, ktorá zákazníkom umožňuje mať v jednej aplikácii na prenosnom zariadení jeden alebo viac platobných nástrojov uložených v digitálnej podobe, ako sú bezkontaktné platby pomocou technológie NFC, virtuálne karty, inkaso a iné typy platobných nástrojov. Peňaženka môže byť prepojená s platobnými účtami a vykonávať platby cez internet . Minimalizuje potrebu nosiť hotovosť alebo plastové platobné karty.
Digitálne overenie identifikačného dokladu rad technológií, ktoré sa používajú na potvrdenie totožnosti aktérov vo finančných transakciách alebo iných aplikáciách, napr. na predchádzanie podvodom a zabezpečenie bezpečnosti klientov a protistrán.
Digitálny token (digitálna známka) akékoľvek digitálne zastúpenie záujmu, ktorý môže mať hodnotu, práva na získanie prospechu alebo na vykonávanie určitých funkcií, eventuálne bez určenia účelu alebo použitia.
Dolovanie kryptoaktív vytváranie nových kryptoaktív prostredníctvom matematického procesu, pomocou ktorého sa transakcie overujú a pridávajú do DLT.
Elektronické agregátory webové stránky porovnávajúce ceny alebo porovnávacie agregátory, ktoré poskytujú maloobchodným zákazníkom internetové miesta na porovnávanie cien a vlastností radu finančných produktov, ako sú štandardizované produkty poistenia, hypotéky a produkty vkladových účtov. Elektronické agregátory tiež poskytujú jednoduchý spôsob prestupovania medzi poskytovateľmi.
e-Trading široká kategória metód obchodovania na finančnom trhu, konkrétne obchodovania na elektronických platformách a virtuálnych trhoch. To môže zahŕňať algoritmické alebo vysokofrekvenčné obchodovanie medzi profesionálnymi investormi a online investície, „sociálne obchodovanie“ alebo „obchodovanie s kópiami“ medzi retailovými investormi.
FinTech nový prístup v oblasti financií založený na technológiách, ktorý môže viesť k vzniku nových obchodných modelov, aplikácií, procesov alebo produktov, pričom môže mať významný vplyv na finančné trhy, inštitúcie a poskytovanie finančných služieb.
Hlboké učenie podmnožina strojového učenia vzťahujúca sa na metódu, ktorá využíva algoritmy inšpirované štruktúrou a funkciou mozgu, tzv. umelé neurónové siete.
IKT informačná a komunikačná technológia.
ICO (Initial Coin Offering) alternatívna forma financovania označovaná ako „Initial Coin Offerings“ (ICOs) je inovatívny a výrazne sa rozmáhajúci spôsob zhromažďovania finančných prostriedkov od verejnosti za účelom financovania projektov konkrétnych osôb. Ide o vytvorenie elektronických „mincí”, resp. „tokenov“ a ich následnú ponuku a predaj verejnosti výmenou za zákonné meny (napríklad euro), alebo častejšie za virtuálne aktíva (napríklad bitcoin alebo ether). K takejto ponuke dochádza najčastejšie prostredníctvom internetu a sociálnych médií.
Inovačný hub inštitucionálne usporiadanie, v ktorom regulované alebo neregulované subjekty (t. j. neautorizované spoločnosti) spolupracujú s príslušným orgánom s cieľom prediskutovať otázky súvisiace s FinTech (zdieľať informácie a názory atď.) a požadovať objasnenie zhody obchodných modelov s regulačným rámcom alebo regulačnými predpismi. / licenčné požiadavky (t. j. individuálne usmernenie pre firmu o výklade platných pravidiel).
InsurTech novovznikajúce technológie a inovatívne obchodné modely, ktoré majú potenciál transformovať poisťovaciu činnosť.
Inteligentné zmluvy programovateľné distribuované aplikácie, ktoré môžu spúšťať finančné toky alebo zmeny vlastníctva, ak nastanú špecifické udalosti; ide o tzv. samovykonateľné zmluvy.
Internet vecí vzájomné prepojenie fyzických zariadení, vozidiel, budov a iných položiek s elektronikou, softvérom, senzormi, ovládačmi a sieťovým pripojením, ktoré umožňujú týmto objektom zhromažďovať a vymieňať si údaje a odosielať, prijímať a spúšťať príkazy.
Kryptoaktívum typ súkromného aktíva, ktoré súvisí predovšetkým s kryptografiou a technológiou distribuovaných záznamov (DLT) alebo podobnou technológiou ako súčasťou svojej vnímanej alebo vnútornej hodnoty.
KYC (Know Your Customer) poznajte svojho zákazníka.
Mobilné a internetové platby aplikácie, ktoré umožňujú spotrebiteľom vykonávať transakcie prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo tabletu, zvyšujúce efektívnosť a skúsenosti zákazníkov.
Nariadenie eIDAS nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu nariadenie (EÚ) č. 910/2014.
Obchodná platforma pre kryptomeny akákoľvek obchodná platforma, kde sa kryptoaktíva dajú kúpiť a predať bez ohľadu ich na právny stav.
Open source označenie počítačového programu, v ktorom je základný zdrojový kód voľne dostupný na redistribúciu a modifikáciu.
Otvorené bankovníctvo systém, v ktorom môžu byť údaje finančných inštitúcií zdieľané pre používateľov a vývojárov tretích strán prostredníctvom rozhraní API.
Platobná iniciačná služba (PIS) je služba, ktorou sa na žiadosť používateľa platobných služieb iniciuje platobný príkaz vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb.
Poskytovateľ peňaženky pre kryptoaktíva spoločnosť, ktorá ponúka služby úschovy pre osoby, ktoré obchodujú s kryptoaktívami. Služby môžu byť poskytované online ('hot' storage) alebo offline ('cold' storage).
RegTech akákoľvek škála aplikácií FinTech pre regulačné a compliance požiadavky a výkazníctvo regulovaných finančných inštitúcií. To sa môže týkať aj firiem, ktoré takéto aplikácie ponúkajú. Taktiež existuje úzke spojenie s „SupTech“ alebo s používaním finančných prostriedkov zo strany orgánov dohľadu.
Regulačný testovací režim (Regulatory sandbox) iniciatíva vo verejnom sektore, ktorá poskytuje finančným inštitúciám a nefinančným spoločnostiam kontrolovaný priestor, v ktorom môžu testovať inovatívne FinTech riešenia s podporou orgánu dohľadu na obmedzenú dobu , čo im umožní overiť a otestovať ich obchodný model v bezpečnom prostredí.
Robotickí poradcovia aplikácie, ktoré využívajú digitálne rozhrania a algoritmy, resp. môžu zahŕňať aj strojové učenie s cieľom poskytovať služby klientom, napr. automatizované investičné poradenstvo, sprostredkovanie zmlúv alebo riadenie portfólia, a to bez alebo s veľmi obmedzeným zásahom človeka. Títo poradcovia môžu byť samostatné spoločnosti, resp. platformy, alebo môžu byť internými aplikáciami existujúcich finančných inštitúcií.
Rozšírená inteligencia rozširovanie ľudských schopností s technológiou, napríklad poskytovaním dodatočných informácií alebo analýz ľudskému používateľovi na rozhodovanie.
Silná autentifikácia zákazníka je autentifikácia na základe použitia dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré sú kategorizované ako poznatok (niečo, čo vie len používateľ), vlastníctvo (niečo, čo má len používateľ) a inherencia (niečo, čím používateľ je) a sú nezávislé v tom zmysle, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov, pričom je vytvorená takým spôsobom, aby chránila dôvernosť autentifikačných údajov.
Služba informovania o účte (AIS) je online služba spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré má používateľ platobných služieb u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb.
Sociálne obchodovanie obchodné platformy, ktoré umožňujú používateľom porovnávať obchodné stratégie alebo kopírovať obchodnú stratégiu iných investorov. Toto je často označované ako „obchodovanie s kópiami“ alebo „zrkadlové investovanie“.
Spracovanie prirodzeného jazyka interdisciplinárna oblasť počítačovej vedy, umelej inteligencie a výpočtovej lingvistiky, ktorá sa zameriava na programovanie počítačov a algoritmov na analýzu, spracovanie a pochopenie ľudského jazyka.
Sprostredkovateľ inovácií (Innovation facilitator) iniciatívy vo verejnom sektore s cieľom zapojiť sa do sektora FinTech, ako sú regulačné testovacie režimy "sandboxy", inovačné huby a inovačné akcelerátory.
Strojové učenie spôsob navrhovania postupnosti činností na vyriešenie problému, ktorý sa automaticky optimalizuje prostredníctvom skúseností a s obmedzeným alebo žiadnym zásahom človeka.
SupTech využívanie technologicky umožnených inovácií orgánmi dohľadu.
Technológia distribuovaných záznamov (DLT) spôsob ukladania informácií prostredníctvom DLT, t.j. opakovanej digitálnej kópie dát dostupnej na viacerých miestach (príkladom je blockchain).
Učenie odmenou a trestom (Reinforcement learning) je podmnožinou strojového učenia, v ktorej do algoritmu vstupuje neoznačená množina údajov, algoritmus vyberá akciu pre každý dátový bod a prijíma spätnú väzbu (od človeka), ktorá pomáha algoritmu učiť sa. Ide o učenie metódou pokusu a omylu.
Učenie bez učiteľa (Unsupervised learning) učenie bez dohľadu je podmnožinou strojového učenia, v ktorej údaje poskytnuté algoritmu neobsahujú štítky, t.j. nie sú označené.
Učenie s učiteľom (Supervised learning) je podmnožinou strojového učenia, v ktorej vstupuje súbor „tréningových“ údajov, ktoré sú označené.
Umelá inteligencia použitie počítačových systémov schopných vykonávať úlohy, ktoré tradične vyžadovali ľudskú inteligenciu. Ide o širokú oblasť, ktorej podmnožinou je „strojové učenie “. Strojovým učením sa rozumie metóda navrhovania postupnosti činností na riešenie problémov, ktorá sa automaticky optimalizuje na základe používania v praxi bez alebo s minimálnym zasahovaním zo strany človeka.

« naspäť na FinTech

 

Zdroje

 1. EBA, Glossary For Financial Innovation, dostupné na:
  https://eba.europa.eu/documents/10180/2270404/Glossary+for+Financial+Innovation.pdf/72036f35-beac-4d44-acf1-2875c12b709e
 2. Financial Stability Board, Financial stability implications from FinTech: Supervisory and regulatory issues that merit authorities’ attention, 27. jún 2017, dostupné na
  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf
 3. Report, FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs, 7. január 2019, dostupné na:
  https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/JC+2018+74+Joint+Report+on+Regulatory+Sandboxes+and+Innovation+Hubs.pdf
 4. Financial Stability Board: FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications, 14. február 2019, dostupné
  https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140219.pdf
 5. Financial Stability Board, Artificial intelligence and machine learning in financial services Market developments and financial stability implications, 1. november 2017, dostupné
  https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P011117.pdf
 6. Financial Stability Board, Crypto-asset markets Potential channels for future financial stability implications, 10. október 2018, dostupné na:
  https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P101018.pdf
 7. 2015/2366 Smernica o platobných službách (PSD2)