Veritelia

Dňa 1. apríla 2015 nadobúda účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, podľa ktorej dohľad nad týmito subjektmi vykonáva NBS. Jednou zo zmien, ktorá vyplýva z novely zákona, je zavedenie nového povoľovacieho konania NBS na poskytovanie spotrebiteľských úverov v neobmedzenom alebo len v obmedzenom rozsahu, alebo len na poskytovanie iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom.

Zásadnou požiadavkou je preukázanie systému na posudzovanie platobnej schopnosti klientov a systému na poskytovanie týchto úverov vrátane postupov pri riešení nesplácania poskytnutého úveru a postupov pri vybavovaní reklamácií. Súčasní poskytovatelia spotrebiteľských úverov a iných úverov mohli na základe evidencie v Registri veriteľov a v podregistri iných veriteľov poskytovať úvery najneskôr do 31. augusta 2015

Upozornenie na označenie oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v predmete podnikania (činnosti) podnikateľských subjektov

Najčastejšie otázky

Legislatíva

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 30. januára 2017 č. 1/2017, k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, ktoré nahradilo metodické usmernenie č. 3/2016. Ostatné opatrenia, metodické usmernenia a odporúčania vzťahujúce sa na činnosť veriteľa je možné nájsť v sekcii Legislatíva, oblasť úpravy: veritelia.

Podľa § 2 odsek 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú veritelia a iní veritelia povinní umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní svojho valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo iného svojho orgánu riadiaceho alebo kontrolujúceho činnosť dohliadaného subjektu. Oznámenie o termíne a program každého zasadnutia takéhoto orgánu je dohliadaný subjekt povinný doručiť NBS najmenej tri pracovné dni vopred. Oznámenie sa doručuje na osobitnú adresu : veritelia-oznamenia@nbs.sk, pričom v predmete správy dohliadaný subjekt uvedie svoje obchodné meno a orgán, ktorého sa oznámenie týka. Údaje oznámenia odporúčame doručovať v predvolenej tabuľke, ktorá je zverejnená v Dokumentoch na stiahnutie.

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS z 20. decembra 2016 č. 6/2016 k oznamovniu zmien v podmienkach na udelenie povolenia a k podávaniu žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 20d a § 17 zákona č. 129/2010 Z. z. o poskytovaní spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontakt

E-mail:  veritelia[at]nbs.sk

Dokumenty na stiahnutie

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa novely zákona musí byť žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a žiadateľ o udelenie povolenia pre iného veriteľa na poskytovanie iných ako spotrebiteľských úverov bezúhonný. Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS preto upozorňuje, aby žiadatelia o udelenie povolenia túto skutočnosť zohľadnili pri spracovaní žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť výpis z registra trestov právnickej osoby. Veriteľ a iný veriteľ, ktorému bolo udelené povolenie NBS, je povinný spĺňať podmienku bezúhonnosti po celú dobu platnosti povolenia.

Zoznamy subjektov

Národná banka Slovenska zverejňuje a aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam registrov údajov o spotrebiteľských úveroch v súlade s § 7 ods. 9 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.