Verejná ponuka - základné informácie

Verejná ponuka cenných papierov

V zmysle článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES  (ďalej len „nariadenie 2017/1129") sa verejnou ponukou rozumie oznámenie osobám v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, v ktorom sú uvedené dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkaných cenných papieroch, aby sa investor mohol rozhodnúť kúpiť alebo upísať tieto cenné papiere. Toto vymedzenie sa vzťahuje aj na umiestňovanie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

Cenné papiere možno verejne ponúkať len po predchádzajúcom uverejnení prospektu cenného papiera v súlade s nariadením 2017/1129.

Verejnú ponuku cenných papierov a povinnosti s ňou spojené upravovali do 20. júla 2019  ustanovenia § 120 a nasledujúcich zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré boli transpozíciou smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady  o prospekte, ktorý sa uverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie. Od 21. júla 2019 vstúpilo do platnosti nariadenie 2017/1129 a verejná ponuka cenných papierov je od tohto dátumu upravená týmto nariadením. Predmetným nariadením 2017/1129 bola zrušená smernica 2003/71/ES a keďže nariadenie je priamo účinné, boli primerane upravené aj ustanovenia zákona o cenných papieroch.

21. júla 2019 vstúpilo do platnosti Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/979, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301.

21. júla 2019 vstúpilo do platnosti aj Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/980, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004.

Delegované nariadenie č. 2019/980 upravuje povinnosť predkladať, prijať a spracovať žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera elektronickými prostriedkami. Národná banka Slovenska bude pre tento účel využívať mailovú schránku verejna.ponuka[at]nbs.sk

Náležitosti žiadosti sú upravené v § 16 zákona o dohľade a v Metodickom usmernení útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. marca 2021 č. 3/2021 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov.

Zoznamy schválených i notifikovaných prospektov nájdete tu.