Verejná ponuka - základné informácie

Verejná ponuka cenných papierov

V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a  doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP") sa verejnou ponukou cenných papierov rozumie akékoľvek oznámenie širšiemu okruhu osôb v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, ktoré obsahujú dostatok informácií o podmienkach ponuky cenných papierov a o ponúkaných cenných papieroch, ktoré umožňujú investorovi rozhodnúť sa kúpiť alebo upísať tieto cenné papiere. Verejnou ponukou cenných papierov sa rozumie aj umiestňovanie cenných papierov prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ak sa uskutočňuje spôsobom podľa prvej vety.

Verejná ponuka cenných papierov bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu cenného papiera (ďalej len „prospekt") sa zakazuje, ak ZoCP neustanovuje inak.

Verejná ponuka cenných papierov a povinnosti s ňou spojené sú upravené v § 120 až § 125h ZoCP. Obsah, formát, uverejnenie prospektov cenných papierov ako aj šírenie reklamy je podrobne upravené v Nariadení  Komisie (ES) č. 809/2004.

Upozorňujeme, že ustanovenia súvisiace s verejnou ponukou cenných papierov v ZoCP ako aj samotné nariadenie boli od roku 2005 niekoľkokrát menené a dopĺňané, viac informácii nájdete v časti Verejná ponuka/Legislatíva.

1. júla 2012 nadobudol účinnosť  zákon č. 520/2011 Z. z., ktorým sa okrem iného menia ustanovenia súvisiace s verejnou ponukou cenných papierov v ZoCP.

1. júla 2012 nadobudlo účinnosť aj Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 486/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o formát a obsah prospektu, základného prospektu, súhrnu a konečných podmienok a pokiaľ ide o požiadavky na zverejňovanie.

22. septembra 2012 nadobudlo účinnosť Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 862/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o informácie o súhlase s použitím prospektu, informácie o podkladových indexoch a požiadavky týkajúce sa správy vypracovanej nezávislými účtovníkmi alebo audítormi.

28. augusta 2013 nadobudlo účinnosť Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 759/2013,  ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o požiadavky na zverejňovanie v prípade konvertibilných a vymeniteľných dlhových cenných papierov.

5. mája 2014 nadobudlo účinnosť Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre zverejňovanie dodatkov k prospektu

25. septembra 2015 nadobudlo účinnosť Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1604 z 12. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektami a reklamami

24. marca 2016 nadobudlo účinnosť Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004. Nariadenie upravuje povinnosť predkladať, prijať a spracovať žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera elektronickými prostriedkami. Národná banka Slovenska bude pre tento účel využívať mailovú schránku verejna.ponuka[at]nbs.sk

Náležitosti žiadosti sú upravené v § 16 zákona o dohľade a v Opatrení NBS zo 4. februára 2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera.

Zoznamy schválených i notifikovaných prospektov nájdete tu.

Verejná ponuka majetkových hodnôt

Dňa 22. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 206/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom boli vypustené ustanovenia § 126 až 130 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch" alebo „ZoCP"), ktoré upravovali verejnú ponuku majetkových hodnôt.

Verejnou ponukou majetkových hodnôt sa podľa ZoCP v znení účinnom do 22. júla 2013 rozumie akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, alebo akékoľvek konanie na účely zhromažďovania peňažných prostriedkov, ktorým sa ktokoľvek obracia sám alebo prostredníctvom tretích osôb vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia na neurčitý okruh vopred neurčených osôb a ktorá obsahuje informáciu o možnosti nadobudnúť ponúkané majetkové hodnoty alebo ktorá vyvoláva záujem o nadobudnutie majetkových hodnôt uvedených vo verejnej ponuke majetkových hodnôt. Majetkovými hodnotami sa na účely tohto zákona rozumejú majetkové práva a majetkové hodnoty iné ako cenné papiere. Majetkové hodnoty sa môžu verejne ponúkať, len ak bol zverejnený prospekt investície.

Podľa prechodných ustanovení § 173s ods. 1 zákona o cenných papieroch vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorý vykonával činnosť podľa predpisov účinných do 21. júla 2013, je povinný do 22. júla 2014 požiadať o príslušné povolenie alebo požiadať o zápis do registra správcov podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov alebo ukončiť činnosť ako vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt a vyplatiť investorom od nich zhromaždené peňažné prostriedky vrátane alikvotnej časti ponúkanej majetkovej hodnoty v lehote ustanovenej v prospekte investície.

Podľa prechodných ustanovení § 173s ods. 2 zákona o cenných papieroch ak Národná banka Slovenska zamietne žiadosť o povolenie alebo registráciu podľa odseku 1 písm. a), je vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt povinný do šiestich mesiacov ukončiť činnosť ako vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt a vyplatiť investorom od nich zhromaždené peňažné prostriedky vrátane alikvotnej časti ponúkanej majetkovej hodnoty v lehote ustanovenej v prospekte investície.

Podľa prechodných ustanovení § 173s ods. 3 zákona o cenných papieroch vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt nemôže od 22. júla 2013 verejne ponúkať majetkové hodnoty. Vyhlasovateľ verejnej ponuky nemôže od 22.júla 2013 zmeniť podmienky vyhlásenej verejnej ponuky majetkových hodnôt.

Podľa prechodných ustanovení § 173s ods. 4 zákona o cenných papieroch sa na vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt vzťahujú ustanovenia predpisov účinných do 21. júla 2013 týkajúce sa dodržiavania schváleného prospektu investície a informačných povinností.