EMIR

Nariadenie Európskej únie o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (ďalej len "EMIR"), prináša nové požiadavky na zlepšenie transparentnosti a zníženie kreditného rizika, ktoré je spojené s trhom  finančných  derivátov. EMIR stanovuje požiadavky na zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré sa týkajú zúčtovania a riadenia dvojstranných rizík, upravuje požiadavky na ohlasovanie zmlúv o derivátoch a jednotné požiadavky na výkon činností centrálnych protistrán a archívov obchodných údajov. EMIR sa vzťahuje na centrálne protistrany a ich zúčtovacích členov, na finančné a nefinančné protistrany, na miesta obchodovania a v neposlednom rade aj na archívy obchodných údajov.

EMIR ukladá požiadavky na všetky typy a veľkosti subjektov vstupujúcich do zmluvných derivátových vzťahov, vrátane tých, ktoré sa neangažujú vo finančných službách. Nariadenie sa nepriamo vzťahuje aj na obchodné  spoločnosti so sídlom mimo Európskej únie, ktoré obchodujú s obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európskej únii.

Všetky povinnosti uložené týmto nariadením, ktoré sa ďalej rozpracujú prostredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov, sa pokladajú za povinnosti, ktoré sa uplatňujú až od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto aktov.

Workshop 30. mája 2013 [.ppt, 995.5 kB]

Aké požiadavky prináša nariadenie EMIR?

  • subjekty uzatvárajúce zmluvy o mimoburzových derivátoch sú povinné zúčtovávať svoje OTC obchody  prostredníctvom centrálnej protistrany;
  • protistrany musia zaviesť primerané postupy riadenia rizík v prípadoch, keď derivátové obchody nebudú zúčtovávané centrálnou protistranou;
  • povinnosť hlásiť uzatvárané derivátové transakcie archívom obchodných údajov;
  • požiadavky na archívy obchodných údajov;
  • organizačné požiadavky, požiadavky na obozretné podnikanie centrálnych protistrán a pravidlá ich podnikateľskej činnosti.

Oznamovacie povinnosti, hlásenia a výnimky

Finančné a nefinančné protistrany majú podľa nariadenia EMIR oznamovacie povinnosti voči príslušnému orgánu dohľadu - Národnej banke Slovenska.

Systémy dôchodkového zabezpečenia

Systémy dôchodkového zabezpečenia uvedené v článku 2 bod 10 písm. c) a d) nariadenia EMIR, ktoré chcú uplatniť výnimku zo zúčtovacej povinnosti podľa článku 89 bod 1, musia požiadať o jej udelenie príslušný orgán, ktorý po posúdení všetkých dôkazov rozhodne o jej udelení.

Finančné protistrany

Finančné protistrany majú podľa čl. 12 ods. 4 DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EU) č. 149/2013 povinnosť ohlasovať počet nepotvrdených mimoburzových transakcií s derivátmi, ktoré neboli zúčtované s centrálnou protistranou.

Usmernenie k hláseniu o počte nepotvrdených obchodov s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu finančnými protistranami

Príloha: Vzor hlásenia o počte nepotvrdených obchodov s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu finančnými protistranami (v slovenskom jazyku)

Nefinančné protistrany

V prípade, ak nefinančná protistrana nadobudne pozície v zmluvách o mimoburzových derivátoch a tieto pozície prevyšujú zúčtovaciu prahovú hodnotu ustanovenú Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA), táto nefinančná protistrana má podľa článku 10 bod 1 nariadenia EMIR bezodkladnú povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Usmernenie k oznámeniu nefinančnej protistrany o prekročení zúčtovacej prahovej hodnoty a o ďalšom neprekračovaní zúčtovacej prahovej hodnoty

Príloha 1:   Vzor oznámenia nefinančnej protistrany o prekročení zúčtovacej prahovej hodnoty do ESMA  (v anglickom jazyku)

Príloha 2:  Vzor oznámenia nefinančnej protistrany o prekročení zúčtovacej prahovej hodnoty do NBS  (v slovenskom jazyku)

Príloha 3:  Vzor oznámenia nefinančnej protistrany so sídlom v EÚ (mimo SR) o prekročení zúčtovacej prahovej hodnoty zahrňujúce nefinančnú protistranu v rámci skupiny so sídlom v SR do NBS  (v anglickom jazyku)

Príloha 4:  Vzor oznámenia nefinančnej protistrany o ďalšom neprekračovaní zúčtovacej prahovej hodnoty do ESMA  (v anglickom jazyku)

Príloha 5:  Vzor oznámenia nefinančnej protistrany o ďalšom neprekračovaní zúčtovacej prahovej hodnoty do NBS  (v slovenskom jazyku)

Príloha 6:  Vzor oznámenia nefinančnej protistrany so sídlom v EÚ (mimo SR) o ďalšom neprekračovaní zúčtovacej prahovej hodnoty zahrňujúce nefinančnú protistranu v rámci skupiny so sídlom v SR do NBS  (v anglickom jazyku)

Transakcie v rámci skupiny: výnimky zo zúčtovania

Protistrany, ktoré patria do rovnakej skupiny, musia písomne oznámiť na základe článku 4 bod 2 nariadenia EMIR svojim príslušným orgánom, že majú záujem využiť výnimku pre zúčtovanie zmlúv o mimoburzových derivátoch, ktoré spolu uzatvoria.

Usmernenie k uplatňovaniu výnimiek zo zúčtovacej povinnosti na transakcie v rámci skupiny podľa článku 4 EMIR

Príloha 1:       OTC deriváty vyhlásené za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti (budú priebežne aktualizované)

Príloha 2:       Vzor oznámenia podľa článku 4 ods. 2 písm. a) alebo žiadosti podľa článku 4 ods. 2 písm. b) EMIR na výnimku zo zúčtovacej povinnosti podľa článku 4 ods. 1 EMIR pre transakcie v rámci skupiny    

Príloha 3:       Zoznam krajín, ku ktorým Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 13 ods. 2 (bude priebežne aktualizovaný)

Príloha 4:       Návod na vyplnenie niektorých polí vo vzore oznámenia alebo žiadosti

Transakcie v rámci skupiny: výnimky z maržových požiadaviek

Protistrany, ktoré patria do rovnakej skupiny, a ktoré si chcú uplatniť výnimku z maržových požiadaviek,  majú podľa článku 11 nariadenia EMIR povinnosť požiadať príslušný orgán o udelenie výnimky a predložiť dôkazy, že spĺňajú požiadavky na udelenie takejto výnimky.

Usmernenie k uplatňovaniu  výnimiek z povinnosti výmeny kolaterálu na transakcie v rámci skupiny podľa článku 11 nariadenia EMIR

Príloha 1:       Zoznam krajín, ku ktorým Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 13 ods. 2 EMIR (bude sa priebežne aktualizovať)

Príloha 2:       Článok 18, 19, 20 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012    

Príloha 3:       Vzor oznámenia podľa článku 11 ods. 7 a 9 a žiadosti podľa článku 11 ods. 6, 8 a 10 EMIR na povinnosť výmeny kolaterálu v súlade s článkom 11 ods. 3 EMIR na transakcie v rámci skupiny

Príloha 4:       Zoznam trhov, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s regulovaným trhom v Únii pre účely definície OTC derivátov (bude sa priebežne aktualizovať)

Príloha 5:       Návod na vyplnenie niektorých polí vo vzore oznámenia alebo žiadosti